Обявени са 3 процедури за възлагане на обществени поръчки в Златоград

четвъртък, 24 май 2018 г.

Обявени са 3 открити процедури за възлагане на обществени поръчки в рамките на проект “Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино", съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.002-0015-C01/20.11.2017 г.

През месец май 2018 г. в изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино", съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, община Мадан (“Възложител”) ОБЯВИ ТРИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, както следва:

· Обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП – открита процедура с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБЩА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НЕОБХОДИМОТО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДБО МАДАН“: Решение за откриване на процедурата № 14 от 04.05.2018 г. с ID: 845534, публикувано на 08.05.2018 г. и Обявление за поръчка с ID: 845538, публикувано на 08.05.2018 г. в Профила на купувача: http://www.madan.bg/currentNews-3391-newitem.html;

· Обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП – открита процедура с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НЕОБХОДИМОТО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДБО – МАДАН“: Решение за откриване на процедурата № 16 от 17.05.2018 г. с ID: 847414, публикувано на 21.05.2018 г. и Обявление за поръчка с ID: 847426, публикувано на 21.05.2018 г. в Профила на купувача: http://www.madan.bg/currentNews-3404-newitem.html;

· Обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП – открита процедура с предмет: „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ЗА СТРОЕЖИ: ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБЩА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НЕОБХОДИМОТО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДБО МАДАН“: Решение за откриване на процедурата № 17 от 17.05.2018 г. с ID: 847440, публикувано на 18.05.2018 г. и Обявление за поръчка с ID: 847455, публикувано на 18.05.2018 г. в Профила на купувача: http://www.madan.bg/currentNews-3405-newitem.html.

Очакваните резултати от изпълнението на обществените поръчки са следните:

· Изготвен работен инвестиционен проект за съпътстваща инфраструктура и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци; · Изградена съпътстваща инфраструктура; · Изградена и оборудвана инсталация за предварително третиране на битови отпадъци; · Изготвен работен инвестиционен проект на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци; · Изградена и оборудвана инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци; · Упражнен авторски надзор, в съгласие с Възложителя по време на строителството по всички части на работните проекти, съгласно чл.162 от ЗУТ; · Изготвен Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, включително упражнен независим строителен надзор; · Въведена в експлоатация инсталация за предварително третиране; · Въведена в експлоатация инсталация за компостиране.

Чрез изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино" ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в НПУО, за ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г., и за увеличаване до края на 2020 г. на дела рециклирани отпадъци до не по-малко от 50 % от образуваните битови отпадъци.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009