Общинският съвет на Смолян заседава днес, решава съдбата на няколко учебни заведения

четвъртък, 31 август 2017 г.

Заседание на Общинския съвет -Смолян ще се проведе днес от 14.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, съобщиха оттам.

Първата докладна, коато представя кметът Николай Мелемов е – Именуване на Спортна зала – Смолян на името на Величко Чолаков.

На следващо място е Осигуряване от страна на Община Смолян на временен финансов ресурс за текущи разходи за управление на стратегията на „МИГ Девин – Смолян“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

С настъпване на новата учебна година съветниците ще утвърждават маломерни самостоятелни и слети паралелки за учебната 2017/2018 година по чл. 11 и чл. 11а и на групи по чл. 2, ал. 8 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

Пълният списък на дневния ред за заседанието е публикуван на интернте-страницата на общината.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009