Община Смолян стартира нов прием на заявления за участие в проекта за подмяна на горивната база

вторник, 28 юли 2020 г.

От 3 август, понеделник, т. г., Община Смолян стартира нов прием на заявления за участие в проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по ОП „Околна среда“ 2014-2020, по процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“.

Чрез проекта ще се реализират мерки, насочени към намаляване нивата на фини прахови частици от битовото отопление чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с друг вид отоплителни устройства. Заявлението за участие, ведно с всички изискуеми документи, се попълват и подават лично от собственика на жилището. Всички домакинства на територията на община Смолян могат да подадат заявление за участие. Документите могат да бъдат подадени в деловодството на Община Смолян или чрез електронно сканирани документи в PDF формат на e-mail: merki.smolyan@gmail.com.

Краен срок за подаване на заявления за участие е 30.09.2020 г. При необходимост посоченият срок може да бъде удължен.

Образецът на заявление за участие може да бъде намерен на адрес: http://www.smolyan.bg/bg/menu/fl/89

Подробна информация за проекта на адрес: http://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/2479

Подробна информация за процедурата на адрес: http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/97/typeId/1

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009