ОбС -Смолян ще проведе зкарито заседание на 28 май

сряда, 20 май 2020 г.

Закрито заседание на Общинския съвет-Смолян ще се проведе на 28 май 2020 г. от 15.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян. В дневния ред са включени за разглеждане 14 докладни записки. Част от тях са:

Приемане за сведение на Годишния отчет за 2019 г. по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 2016 – 2020 г. Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Даване на съгласие за безвъзмездно и безсрочно прокарване на водопроводни и канализационни клонове, както и на отклонения за присъединяване към общи мрежи и съоръжения на техническа ВиК инфраструктура заедно с учредяване на съответстващите им сервитута в границите на общински поземлени имоти – публична и частна собственост по трасета съгласно устройствени план-схеми за проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“. Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа „Катя Ванчева“ с. Широка лъка ул. „Люлката“ №1,капацитет 15 места и разкриване на Център за работа с деца на улицата/седмична грижа/-Иновативна услуга, капацитет 20 места. Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

Приемане на годишен доклад за 2019 година за наблюдение и оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 година . Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

Дарение на ОД на МВР – Смолян на компютърни конфигурации, принтери и мултифункционални устройства. Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009