Нов старт на проекта „Рехабилитация на градския парк в Златоград"

събота, 28 май 2011 г.

Община Златоград стартира ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет “Изпълнение на строително монтажни работи на обект „Рехабилитация на градския парк в гр. Златоград"в т.нар. Казармен терен. Тя се провежда съгласно Решение №186/25.05.2011 г. на кмета на Община Златоград по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с изпълнение на проект №21/322/00353, финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно договор № 21/322/00353 от 23.10.2009 г. за отпускане на финансова помощ, подписан между Държавен фонд „Земеделие” и Община Златоград – ползвател на помощта,съобщиха от местната управа. Строителството на обекта обхваща рехабилитация на зелените площи в централната градска част на гр. Златоград, позиционирани в четири основни зони с обща площ 13 635 кв.м. Във всяка една зона ще бъдат позиционирани различни съоръжения, с цел задоволяване необходимостта на населението от развлечение, места за отдих и детски площадки. Документацията се закупува всеки работен ден от 08.30 до 17.30 часа. Цената на документацията е 30 лв. с включен ДДС, платима в брой, в лева, в касата на община Златоград, срещу издадена фактура за разхода, или по банков път, по сметка на Община Златоград, в "Банка ДСК” ЕАД, Филиал Златоград, IBAN BG68STSA93008432230400, BIC STSABGSF, код на плащане: 447000. Всяко лице, закупило документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да направи оглед на обекта, предмет на поръчката, всеки работен ден от 08.30 часа до 17.30 часа, до изтичане на срока за подаване на оферти, след предварителна заявка на тел. 03071/2551. Всяко лице, закупило документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, може да разгледа изготвения работния проект, който е на разположение в сградата на общинска администрация, ет. 6 стая № 5, всеки работен ден от 08.30 часа до 17.30 часа, до изтичане на срока за подаване на оферти. Предоставен е пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет адреса www.zlatograd.bg

Срок за закупуване на документация за участие – 27.06.2011 г.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009