Мадан с устойчива система за управление на отпадъците

понеделник, 15 октомври 2018 г.

Община Мадан обявява изпълнението на проект с наименование „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“. Началната пресконференция ще се състои на 5 ноември 2018 г. от 13.30 ч. в административната сграда на община Мадан. Проектът се реализира по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България.

Строителните дейности ще включват изграждане на инсталация за компостиране с капацитет от 2063 до 2100 т/г., в открити клетки с навес, чрез автоматизирана система за разместване и разбъркване, както и изграждане на обща инфраструктура и на инсталация за предварително третиране на БО с капацитет до 5000т/г., включваща два модула: сепарираща инсталация с капацитет до 5000 т/г. и инсталация за стабилизиране на подситовата фракция с капацитет до 1000 т/г. Водеща в проекта е община Мадан в партньорство с общините Златоград и Неделино. Стойността на проекта е 9 039 369.69 лв., в т.ч.: безвъзмездна финансова помощ – 6 764 995.75 лв. и съфинансиране – 2 274 373.94 лв. Инсталациите ще бъдат изградени на Регионално депо за ТБО гр.Мадан в землището на с. Шаренска, община Мадан. Теренът с площ 8410 кв. м. е собственост на община Мадан. Инсталациите трябва да заработят до октомври 2020 г., като ще обслужват над 27 500 жители. С реализирането на проекта и изграждане на инсталациите трите общини ще осигурят устойчива система за управление на отпадъците, намаляване количеството им и съответно до спиране на бъдещото покачване на таксите за смет.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009