Кметът на Златоград подписа споразумение за включване в механизма за лична помощ

вторник, 13 август 2019 г.

На 9 август 2019 г. кметът на община Златоград подписа тристранно споразумение с Националния осигурителен институт и Агенция за социално подпомагане във връзка с Наредба №РД-0707 от 28 юни 2019 г. на Министерство на труда и социалната политика за включване в механизма за лична помощ.

Във връзка с това от 12.08.2019 г. в сградата на Център за социална рехабилитация и интеграция ще се приемат заявления – декларации по чл.8, ал.2 от Закона за личната помощ.

Заявлението се подава по реда на чл. 14, ал.1 от Закона за личната помощ, като към същото се прилагат:

  1. Издадено направление от Дирекция „Социално подпомагане“ град Златоград, съгласно чл. 25, ал2 от Закона за хората с увреждания с определения брой часове;
  2. Документ за самоличност (за справка) или документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка).

Ползвател на лична помощ е човек с увреждане, довело до ограничения в способността му за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за упражняването на основните му права и пълноценно участие в обществото. Ползвател на лична помощ може да е дете с увреждания, което получава месечни помощи по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, или лице, което получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване. Ползвател на лична помощ може да бъде и потребител на социални услуги в общността, с изключение на социалните услуги в общността от резидентен тип и в специализирани институции, съобщи Николай Шопов – директор на ЦСРИ.

Ползвател на лична помощ може да бъде и чужденец с увреждания, който има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденец с увреждания, на когото е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, чужденец с увреждания, ползващ се от временна закрила, и лице, за което това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, при условие, че степента на трайно намалена работоспособност или видът и степента на увреждане са определени по реда на действащото законодателство в Република България.

От същата дата ще се приемат и заявление-декларация за лицата които искат да предоставят лична помощ по реда на Закона за личната помощ.Повече информация може да получите в Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград на адрес: град Златоград, ул. „Славей“ 1, телефон 03071/2333 или 0894744396.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009