Кметът на Доспат разпореди премахване на постройките в м."Калаикоското", застрашаващи здравето на гражданите

четвъртък, 05 април 2018 г.

Уважаеми граждани и гости на град Доспат,

Във връзка с получено и констатирано замърсяване на водоизточниците за питейно- битово водоснабдяване на гр.Доспат в м. “Калаикоското” на 07.02.2017 година от ферми за животни, констатирано от Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район „ Благоевград и направени предписания на Кмета на община Доспат за разрешаване на проблема бяха предприети законови действия от страна на общинска администрация.

Междуведомствена комисия с представители на различни Държавни институции (РЗИ, РИОСВ, ПБЗН, В и К и представители на община Доспат – отдели “Стопанска дейност и екология” и ТСУ ) извършиха проверка на място на 20.04.2017 година и съставиха Констативен протокол.

На база становищата на институциите, Констативния протокол на Комисията, Кмета на община Доспат инж. Елин Радев издаде два броя Заповеди по чл.195,ал.5 от ЗУТ (№ 302/04.07.2017 година и № 303/04.07.2017 година) за премахване на опасни сгради намиращи се в обхвата на ІІ пояс на санитарно – охранителните зони на водоизточника в м."Калаикоското". Опасните строежи представляват : Масивна стопанска сграда (Обор) собственост на дружеството „Доспатлес" ЕАД и два броя дървени временни постройки на Гергана Байрямова от гр.Доспат. Тези два броя заповеди на Кмета на община Доспат бяха обжалвани на две инстанции, като окончателните решения на Върховния Административен съд потвърждават Заповедите на Кмета на община Доспат съответно : № 302/04.07.2017 година и №303/04.07.2017 година .

На заинтересованите е постановен 14 –дневен срок за доброволно премахване, който е започнал да тече от дата на постановяването на окончателното съдебно решение . При неизпълнението им в срока определен от Кмета на община Доспат, ще се пристъпи към принудителното премахване по реда на Наредбата за условията и реда за принудителното изпълнение на Заповедите по чл.196,ал.3 от ЗУТ, като разходите които ще бъдат направени ще бъдат за сметка на собствениците на опасните обекти, съобщиха от отдел “Общинска собственост и устройство на територията” в Община Доспат.

С тези си действия кмета на община Доспат ще разреши един важен и болезнен за гр.Доспат проблем, а именно ще се премахнат предпоставките за бъдещо замърсяване на водоизточник (основен ) за гр.Доспат и ще предпази населението на града от екологична катастрофа.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009