Двудневни семинари се провеждат в Смолян по българо-гръцки проект

петък, 05 юли 2013 г.

От 4 до 7 юли 2013 г. в хотел Кипарис алфа, гр. Смолян, ще се проведат двудневни семинара, в рамките на проект „ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТА В ИНТЕРНЕТ МРЕЖА”, с акроним BECENET.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013, в партньорство между Община Александруполи, Гърция, като водещ партньор, и Община Смолян, като партньор от българска страна.

Основната цел на проект „По-добри възможности за работа чрез сътрудничество, образование и работа в интернет мрежа” е да се проучи развитието на тенденциите на трудовия пазар, които определят потенциалния брой на обучаемите и възможностите, с които те разполагат, модернизацията на системите за образование, обучение и трудова заетост, така че да се увеличи конкурентноспособността за инвестиране в човешки капитал и да се подкрепи икономическото и социално развитие на трансграничната област.

Дейностите по проекта са насочени към обновяване, реконструкция и оборудване на общинската сграда „Алибеевия конак” в община Смолян като център за обучения, подкрепа на предприемачеството и трансгранични инициативи, разработване на план за развитието и функционирането на центъра с иновационни образователни техники, интернет базирана образователна платформа за обучение по гръцки език и обучение чрез електронни модули, работа в интернет мрежа с други образователни и обучителни центрове, реклама и публичност за участие на заинтересовани местни организации, създаване на материална база за прилагането на разумни методологии в зависимост от обученията, с цел подобряване на качеството на човешките ресурси чрез ориентирането им към устойчив модел, адекватно обучение и придобиване на опит на работната сила – по отношение на нарастването на нуждите, наложени от глобализацията на икономиката.

Първият семинар на тема „ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОТВОРЕНИЯ ПАЗАР НА ТРУДА” ще се проведе на 4 и 5 юли 2013 г.

Вторият семинар на тема „ИНВЕСТИРАНЕ В ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ – ПОВЕЧЕ УМЕНИЯ – ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” ще се проведе на 6 и 7 юли 2013 г.

“Този документ е създаден в рамките на проект 7951 “По-добри възможности за работа чрез сътрудничество, образование и работа в интернет мрежа”, с акроним BECENET, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009