Посещенията в музеите се увеличават

вторник, 24 юни 2014 г.

През 2013 г. в област Смолян са функционирали 3 музея. Посещенията са 41 069 и в сравнение с 2012 г.се увеличават с 65.8%. Чужденците, посетили музеите, са 1 885 или 4.6% от всички посетители през годината. В сравнение с 2012 г. броят на чуждестранните гости, проявили интерес към музейните експозиции, нараства близо четири пъти. През 2013 г. броят на посещенията в деня със свободен вход са 74.3% от всички посещения. За годината средно на един музей в областта се падат 13 690 посещения, при средно за страната 24 832.

Работещите в музеите са предложили 18 собствени и 9 съвместни изложби, проведени са 7 обсъждания на книги, 5 видеопрожекции и други културни мероприятия. Музейния фонд в областта се състои от 137 966 фондови единици. В сравнение с 2012 г. броят им нараства с 0.5%. През годината в музеите са постъпили общо 495 нови фондови единици, от които 82.4% са от направени дарения. През 2013 г. в сравнение с 2012 г. персоналът намалява с едно лице (от 40 на 39), като при специалистите с научна степен или академична длъжност и уредниците няма промяна. Общите приходи на музеите през 2013 г. са 470 хил. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 3.1%. Делът на бюджетната субсидия представлява 79.4% от общите приходи на музеите. Приходите от посещенията са 16 хил., или 3.4% от общите приходи. През 2013 г. от европейски програми и проекти музеите са получили 78 хил. лв. (16.6% от общите им приходи), или с 65 хил. лв. повече в сравнение с 2012 година.

Статистическото изследване обхваща библиотеките с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни материала. В област Смолян на този критерий отговаря само Регионалната библиотека в областния град. Библиотечният фонд се състои от 250 хил. библиотечни документа: книги, вестници, списания, бюлетини и други. През 2013 г. регистрираните читатели са 1 500, което е с 36.1% (848 лица) по-малко в сравнение с 2012 г., а посещенията са 31 хил., или с 33.9% (8 хил. лица) повече. Общият зает библиотечен фонд на един читател е 44 броя.

През 2014 г. НСИ, респективно ТСБ проведе пилотно изчерпателно изследване на библиотечната дейност. В област Смолян са отчетени 134 библиотеки, като 5 от тях са неработещи, но съхраняват общ библиотечен фонд от 9 668 библиотечни единици. В работещите 129 библиотеки (Регионалната библиотека „Николай Вранчев”, читалищните библиотеки, библиотеките към висшите училища и училищните библиотеки) библиотечният фонд е 1 354 хиляди. Тези библиотеки са посетени от 215 хил. лица, като регистрираните читатели са 21 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 269 хил., а 167 хил. са заети за дома. Заетият библиотечен фонд на един читател е 13 броя. Читалищните библиотеки заемат най-голям относителен дял – 63.6% от всички библиотеки. В тях са съсредоточени 49.5% от библиотечния фонд, 57.3% от читателите и 52.5% от посещенията.

През 2013 г. музикалните колективи в област Смолян са участвали в 109 представления в страната, които са посетени от 58 201 души.

През миналата година радиооператорите са излъчили 4 000 часа радиопредавания, което е с 1.6% по-малко в сравнение с 2012 година.

През 2013 г. в областта действат 4 телевизионни оператори. Телевизиите са излъчили програми с обща продължителност 19 964 часа, което е с 0.9% по-малко в сравнение с 2012 година.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009