С настъпване на отоплителния сезон се увеличава опасността от пожари, ПБЗН – Смолян припомня някои превантивни мерки

вторник, 11 октомври 2016 г.

С настъпване на есенно-зимния отоплителен период се увеличава опасността от пожари при експлоатация на отоплителните уреди. Ето защо Регионална дирекция ПБЗН – Смолян припомня някои превантивни мерки на жителите на област Смолян.

Всички собственици или ръководители на обекти носят отговорност за:

 • Създаване на организация за осигуряване на пожарна безопасност в обектите.
 • Издават персонални заповедите касаещи есенно-зимния отоплителен период.
 • Лицата, които извършват почистването, зареждането и запалването (включването) на отоплителните и други уреди и съоръжения, и лицата, които използват тези уреди и съоръжения, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.
 • За спазването на изискванията за пожарна безопасност с издадените заповеди, се урежда редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво.
 • Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които може да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др., се отстраняват незабавно.
 • Преди настъпване на есенно-зимния период отоплителните уреди и съоръжения се проверяват и при необходимост се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност.
 • Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност.
 • Извършените мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност на отоплителните уреди и съоръжения се удостоверяват с протокол.

При експлоатацията на отоплителните и вентилационните инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

 • оставяне без наблюдение на отоплителни печки с твърдо, течно и газообразно гориво и електрически нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита);
 • възпрепятстване на достъпа до електрическите табла;
 • нарушаване на целостта и промяна на конструкцията на димоотводи, въздухопроводи и комини, както и използването им за други цели, несвързани с предназначението им;
 • използването на неизправни инсталации, уреди и съоръжения, както и в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;
 • употребата на нафта, спирт, бензин и газ за разпалване;
 • сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите;
 • използването на въздухопроводите и инсталационните канали като димоотводи;
 • принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи;
 • повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;
 • разполагането на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m, от горими конструктивни елементи, стенни покрития и тавани.

Разрешава се поставянето на локални отоплителни уреди на твърдо гориво върху горим под, ако печката се монтира върху негорима поставка, която да излиза най-малко 0,5 м пред уреда и по 0,25 м от останалите му страни.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009