Приеха предложеният от РУО- Смолян държавен план прием за учебната 2020/2021г.

сряда, 12 февруари 2020 г.

На заседание на Областната комисия по заетостта в Смолян беше проведен областен съвет, във връзка с изготвяне, обсъждане и съгласуване на Предложение за държавен план-прием за учебната 2020/2021 година, който определя местата на учениците в 8 клас по професионални и профилирани паралелки.

В законовия срок до 15.02.2020г Началникът на РУО- Смолян представи за съгласуване на Комисията по заетостта към Областния съвет за регионално развитие, обобщеното предложение за държавен план-прием.

В предвидения по нормативна уредба законов срок до 15.02 началникът на РУО Смолян Мария Семерджиева представи изготвеното предложение, направено след анализ на мотивираните предложения, посътпили от директори на училища в област Смолян. В предложенията се съдържа броя на паралелките, учениците, профилите и специалностите от професиите по форми на обучение, след съгласуване на предложенията на директорите със съответните общини и анализи на спецификата на цялата област.

За паралелките с професионална подготовка, становища относно необходимостта от кадри за дадена специалност от професия, представят и национално представените работодателски организации, които са членове и на Областната комисия по заетостта.

„План-приемът за училищата е нещо изключително важно за всички общини-от това зависи дали за в бъдеще ще имаме кадри, които да обезпечават търсенето на кадри от работодателите. От 05.02.2020г с решение на МС е приет Националния план за действия по заетостта, който всяка година определя действащите програми и мерки за заетост. В най-скоро време ще обявим всички свободни средства за Бюрата по труда, по които могат да кандидатстват всички работодатели.“, обяви г-жа Фани Николова от Дирекция „Регионална служба по заетостта“ -Пловдив, която участва в Областния съвет по заетостта и призова ангажираните страни да бъдат активни, за да се усвоят в срок средствата, които са определени за Смолянска област.

„Държавният план-прием е една от водещите теми, по които работим всяка година. Ще представим училищата, които изпълняват държавен план-прием, както и информация по общини- какъв е броят на седмокласниците тази година, като добрата новина е, че тази година в 7 клас имаме 100 деца повече от миналата година. Това ни дава възможност да направим един по-добре балансиран план-прием. Според данните от реализирания план-прием от миналата учебна година, доста професионални паралелки бяха закрити, тъй като децата не са проявили интерес.“, изтъкна началникът на РУО-Смолян Мария Семерджиева.

Според данните, представени на областното заседание, приетият и утвърден план-прием за настоящата учебна 2019-2020 година е реализиран на 79%.

От заложени и планирани за държавен план-прием за миналата година общо 47 паралелки са реализирани 37 от тях.

На заседанието беше предложено на обсъждане и предложението на РУО Смолян за следващата учебна година 2020/2021г. „Всички предложения, които правим са съгласувани- както с общинските администрации, така и с работодателите в съответните общини.“, заяви г-жа Семерджиева. На територията на област Смолян училищата, които извършват прием в 8 клас са шест професионални гимназии, три в град Смолян, една в Мадан, една в Девин и една в Чепеларе.

Средните училища, които освен обучения по профили, извършват обучения и в професионални паралелки са 14. Във всяка една община има по едно Средно училище, някои от тях са единствени за общината- като СУ в Борино и СУ в Неделино, където учениците се обучават в профили в маломерни паралелки. Профилираната подготовка се извършва и в двете профилирани гимназии в град Смолян- ППМГ “Васил Левски“ и ЕГ “Иван Вазов“.

При изготвянето на държания план-прием, освен от нормативната уредба в системата на училищното образование, РУО – Смолян се ръководи и от насоките, и препоръките, дадени от Министерството на образованието и науката. Те от своя страна са съобразени с нуждите на пазара на труда, за да може да задоволи необходимостта от кадри, нужни на бизнеса.

Приоритети, новости и цели, с които РУО се съобразява при планирането на държавния прием:

-обучение, съобразено с нуждите на пазара на труда

-подобряване на практическата подготовка и повишаване на адаптивността и възможностите за заетост на обучаваните

-балансиран държавен-план-прием /бизнес-училище-община/ Новости при планирането на държавния прием:

-Въвеждане на защитени професии

-Развитие на професионалното образование в партньорство с бизнеса, чрез активно въвеждане на дуална система-обучение чрез работа

-Стартиране на Национална програма „Обучение за ИТ кариера“ за професионално обучение на ученици от гимназиален етап по нова професия „Приложен програмист“

От 2019 година се борави с нова терминология- „защитена професия“ и „професия с очакван недостиг на пазара на труда“, с които Министерството на образованието и науката направи поредна стъпка, за да защити професионалното образование и обучение, което е в основата на развитие на икономиката в регионален и национален мащаб. Министерството на образованието и науката отпуска за всяка област и индикативни стойности, които трябва да се изпълнят при изготвянето на обобщената заявка, а с постановление са въведени списъци със „защитени професии“ и такива с очакван недостиг в близките пет години.

Това са привилегии, благоприятни за малки общини като тези в Смолянска област, тъй като улесняват създаването на тези паралелки-откриват се при мининум 8 ученици за „защитени порфесии“ и 12 минимум в паралелки с очакван недостиг.

Целите, които се поставят при планиране на държавния план-прием:

-Преструктуриране на приема по профили и професии по посока STEM профили, технически и IT професии за област Смолян

41.99%- ученици трябва да се подготвят в STEM профили, технически и IT професии

профили, 54.88% ученици в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка

Повишаване на процентното съотношение на пирети ученици в 8 клас в порфесионалните гимназии и паралелки с професионална подготовка- с минимум 2% за учебна година Целите са съобразени и с тенденциите, посочени в Анализ на Световната банка, че при всеки пет ученици завършили сега, след десет години само един ще работи по специалността си, а другите четири ще изчезнат от пазара на труда.

През тази учебна година Основно образование завършват 863 ученици, като данните от предходните две години показват, че броят им нараства. През учебната 2018/2019 са били 768, а година по-рано общо 801 са били завършващите 7 клас в област Смолян. След анализ на осъществения и реализиран прием от учебната 2018/2019г Областният съвет по заетост одобри предложението на РУО- Смолян за държавен прием на ученици в профилирани и професионални паралелки в профилирани гимназии, професионални гимназии и СУ с прием на ученици в 8 клас за учебната 2020/2021г:

Общо 37 броя паралелки с 888 броя ученици в цялата област Смолян. От тях учениците в Професионални гимназии и Профилирани паралелки са 47.22% и 66.66 % са ученици в STEM. Така план-приемът се определя като балансиран, като според дадените препоръки на МОН броят паралелки е бил 39, учениците в професионални и порфилирани паралелки-41.99%, а в учениците в STEM-54.88%.

До 01.03.2020г началникът на РУО Смолян Мария Семерджиева ще представи на министъра на образованието и науката обобщеното предложение за държавния план -прием, който беше приет на заседание на Комисия по заетостта-Смолян. Той се утвърждава със заповед на министъра на образованието и науката в срок до 30.03. 2020г.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009