Обявиха конкурс за директори за 5 училища и едно общежитие в Смолянско

понеделник, 08 октомври 2018 г.

Началникът на РУО – Смолян Мария Семерджиева обяви конкурс за директори за общо шест учебни заведения на територията на област Смолян. Това става ясно от сайта на РУО.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование,

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища и ЦПЛР – ученическо общежитие на територията на област Смолян:

1.ЦПЛР – УО „Васил Димитров“

гр. Смолян

община Смолян

2.ОУ „Христо Ботев“

с. Късак

Доспат

3.СУ „Никола Й. Вапцаров“

с. Борино

община Борино

4.ОУ „Цар Симеон“

с. Павелско

община Чепеларе

5.СУ „Олимпийски надежди“

гр. Чепеларе

община Чепеларе

6.ОУ „Петко Р. Славейков“

с. Средногорци

община Мадан

І. Кратко описание на длъжността:

Директорът на училището, ЦПЛР – ученическо общежитие ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието, планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

Изисквания към кандидата за заемане на длъжността:

Да е български гражданин, гражданин на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава страна по междудържавна спогодба, продължително пребиваващ в страната чужд гражданин, при получено съгласие или дългосрочно и постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин. Да не е поставен под запрещение. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията. Да не е лишен от правото да упражнява професията. Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист. Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред. Да притежава диплома за висше образование, съответстваща на професионалното направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа. Да има не по-малко от 5 години учителски трудов стаж.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда в три етапа: 1.1. Допускане по документи;

1.2. Писмен изпит-тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността.

1.3. Интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Списъкът с недопуснатите до конкурс кандидати се публикува на интернет страницата на РУО – Смолян. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват и писмено като се посочват основанията за недопускането им. Списъкът с допуснатите до конкурс кандидати се публикува на интернет страницата на РУО – Смолян. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на писмения изпит-тест. Разработват се три варианта на тест, които включват по 50 затворени въпроса. Председателят на конкурсната комисия, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите със системата на определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста. След попълване тестът се поставя в плик голям формат, а в плик малък формат всеки кандидат запечатва попълнен формуляр с неговото име. Председателят на комисията уведомява кандидатите за резултатите от теста, като на допуснатите до интервю кандидати писмено се съобщават датата, мястото и часа на провеждането му. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.

Председателят на конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите. Комисията оценява кандидатите по следните критерии:

11.1. Академични компетентности:

11.1.1. първоначална професионална подготовка;

11.1.2. учене през целия живот.

11.2. Организационни компетентности.

11.3. Управление на ресурси.

11.4. Комуникативни компетентности:

11.4.1. умения за сформиране на екип и на работа в екип;

11.4.2. умения за работа с родители и други заинтересовани страни.

11.5. Административни компетентности.

Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление до началника на регионалното управление на образованието; Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел II, т. 1 – 6 от заповедта;

Документ за самоличност (копие); Документ за придобито висше образование, специалност, учителска правоспособност, професионално квалификационна степен, допълнителна квалификация и други по преценка на кандидата (копие/я);

Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия трудов стаж (копие/я);

Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата); Документ, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (оригинал);

При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Регионалното управление на образованието – Смолян.

На кандидатите или на пълномощниците им се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават от 27.09.2018 г. до 26.10.2018 г. вкл. в Регионално управление на образованието – Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. „България“ 14, Лице за контакт: Йорданка Карова – гл. специалист ЧР, стая 515, тел. 0301/6-24-53, моб. 0879959587

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009