Недко Симов: Ще използваме цялата строгост на закона, за да защитаваме гражданите

петък, 19 февруари 2021 г.

Г-н Симов, минаха вече два месеца, откакто поехте прокуратурата като Окръжен прокурор. Как работи смолянската прокуратура и започнахте ли да изпълнявате приоритетите, които заложихте във вашата кандидатура?

Прокуратурата работи в пълен обем, като изпълнява правомощията си. От 1 януари 2021 г. Районна прокуратура Смолян е само една и към нея има четири териториални отделения. С провеждането на съдебната реформа се постигна именно това окрупняване, като по никакъв начин достъпа на граждани до прокуратурата не е променен, включително и в условия на пандемия. Гражданите могат да подават своите сигнали и жалби до прокуратурата, където и до сега. По отношение на натовареността няма съществено изменение спрямо предходната година, но така или иначе всеки един казус е важен за този, който е подал сигнала и ние сме длъжни да го решим и продължаваме да работим с всички усилия в тази насока и да се справим с престъпността в нашия регион. По отношение на приоритетите, които бях заложил, те са актуални и към днешна дата. На първо място прокуратурата съдейства за провеждане на съдебната реформа, която ВСС е очертал, на следващо място засилена работа по корупционните престъпления. Друг приоритет е работата в борбата с битовата престъпност. В нашия регион, смея да кажа, че това не съществува като проблем. Друг приоритет е борбата с престъпността, свързана с наркотични вещества. В нашия регион знаете, че през последните две години се очертава засилване на престъпления, свързани с държане на наркотични вещества, управление на МПС след употреба на наркотици. Това е приоритет за нас, тъй като смятаме, че младото поколение трябва да бъде предпазено от този бич. На следващо място са сроковете за приключване на наказателните производства. Приключването в разумни срокове е приоритет, тъй като едно твърде закъсняло наказание, губи своята стойност. Стремим се да приключваме производствата като бързи, тогава когато са започнали като такива. Закона допуска те да приключат в тези срокове, но понякога се налага назначаване на експертизи и това изисква по-дълъг период за разследване. Приоритет остава и приключването на делата заведени срещу едно лице, две или повече наказателни производства срещу едно лице, и когато имаме мярка задържане под стража в такива случаи вземаме делата на специален надзор. Там усилията се насочват с по-голям интензитет. На следващо място трябва да спомена комуникацията с медиите. Считам, че интензивната комуникация с медиите следва да продължи. Имаме изградени отношение на доверие, на взаимно зачитане и обществото получава нужната информация чрез вас, а ние държим да сме прозрачни пред обществото.

Има ли методи, механизми по които да се прави превенция, да се води борба, за да намаляват тези престъпления и да предпазим както казвате и вие децата и подрастващото поколение от наркотиците ?

Ние отчитаме, че престъпленията с наркотични вещества са голям бич за обществото. В тази връзка има издадена заповед на главния прокурор и ние работим интензивно по места с органите на МВР, провеждат се периодично СПО/специализирани полицейски операции/. Една част са насочени за противодействие на разпространенията на наркотични вещества, други срещу битовата или конвенциоалната престъпност, както и управление на МПС след употреба на алкохол и наркотици. Смятаме, че такива операции дават своя ефект. Действат и като превенция, а и входа им разкримаме същински престъпления. Смятаме, че това е реда – интензивни съвместни действия с органите на МВР.

В качеството ми на административен ръководител ви гарантирам, че всичките ми усилия ще бъдат насочени именно към постигане на тази цел – да намалим колкото е възможно тези престъпления, да опазим нашите деца. Аз също съм родител и смятам, че вървим в правилна посока. Когато постигнем осъдителна присъда за такова престъпление тя действа възпиращо, не само спрямо извършителя, но и спрямо останалите членове на обществото.

Корупционните дела

Полагаме усилия и отчитаме добри резултати. Качеството на работа по тези дела е много важна, налага се да се правят сложни експертизи, ние разчитаме на вещите лица, колкото и да имаме затруднаения с откриването на вещи лица. Нямаме оправдани лица за корупционни престъпления и нямаме върнати дела. Това ни дава основание да смятаме, че се борим правилно с този вид престъпност.

Смолянската прокуратура работи по време на пандемия,как и при какви условия?

И ние сме затруднени заради наложените противоепидемични мерки, но сме създали необходимата организация да продължим да работим нормално, спазвайки всички противоепидемични мерки. Имаме организация, час от служителите да работят дистанционно, там където е възможно, когато е необходимо всички са били на работното си място. По–важно е да отчетем, че въпреки създадената епидемична обстановка ние сме запазили възможност за нормална работа и за достъп на гражданите до прокуратурата.

Смолянската прокуратура има ли проблеми от кадрово естество?

Мога да кажа, че имаше известно напрежение в структурата на Следствието през миналата и по-миналата година, но към настоящия смея да кажа, че преодоляхме кадровия дефицит в Следствието. Там в момента работят трима следователи. Разбира се имаме и незаети щатни бройки в Районата прокуратура. Там в момента работят 9 прокурори, по щат са 12. Смятаме, че тази година ВСС ще проведе конкурси и ще бъдат заети поне част от тези бройки. С окрупняването на Районните прокуратури се дава възможност за преодоляване на такъв дефицит по места.

Само след месец ще отчетете резултатите от работата на Окръжна прокуратура Смолян за 2020г. Запазва ли се трайната устойчивост и добрите резултати? Общият обем на прокурорската дейност през 2020 намалял ли е в сравнение с 2019 г.

Бих могъл да кажа, че общият обем значително не се е променил, въпреки че отчитаме лек спад в някои направления и това има своите причини. Знаете, че с епидемичната обстановка предвижването на гражданите беше ограничено в един период ю,а в следващия перод те сами се ограничаваха. Това неминуемо доведе до занижаване, но не в значителни параметри. Промяната не е значителна и почти се запазват обемите от предишните години.

Добри резултати ли ще отчетете?

Смея да кажа да. Работата като обем, каквато и да е ние ще я извършим, по-важно е как ще я изработим и това, което сме отработили, колко е качествено. За нас е важно, когато има регистрирано престъпление да бъде разкрит извършителя, да съберем необходимите доказателства, да повдигнем годно обвинение, което да издържи в съда и в крайна сметка, деецът да бъде наказан.

Каква престъпност в нашият регион отчитате?

Като цяло се запазва тенденцията в нащшия съдебен район да е по-ниска престъпността в сравнение с регистрираната в страната. По данни на МВР 0,8 % от регистрираните в страната престъпления са в нашия регион, което е незначителен %, по-малко от 1 %, съотнесени към 100 хиляди души население са 501,8 престъпления при средно за страната почти двойно 998,5. Това ни дава основание да приемем, че нашия регион е с най-ниските нива на престъпност в страната и попада под прага на обществена търпимост, като не оказва негативно влияние върху обществено-икономическия и социалния живот като цяло.

Запазва се тенденцията от последните години и в област Смолян доминиращи са общоопасните престъпления, като преобладаващи са тези за управление за автомобил след употреба на алкохол и наркотични вещества, държане на наркотични вещества. Това са преобладаващите и спрямо миналата година се очертава лек спад на престъпленията по транспорта, но това пак го отдаваме на ограничението на движението на населението. На следващо място в структуро определящите престъпления са престъпленията против собствеността и основен дял заемат кражбите. Не отчитаме грабежи, които да не са разкрити. Имаме два разкрити грабежа, но не са тежки престъпления. В този раздел попадат и престъпленията за конвенциоалната престъпност – за набези срещу възрастни хора или срещу необитаеми жилища,те не са характерни в нашия регион. Превенцията е оказала своето въздействие и ние почти сме елиминирали тези престъпления. На следващо място са престъпленията против личността – телесни повреди, закани, но те са с незначителен дял. Трябва да отбележа, че прокурорите в региона са работили и по тежки дела, особено Окръжна прокуратура. Защото, по-тежките престъпления се гледат от Окръжен съд и се наблюдават от Окръжна прокуратура. Мога да споделя някои дела, наблюдавани от Окръжна прокуратура Смолян, които са приключили с внасяне на прокурорски обвинителен акт в съда. Едно от тях е дело, което на 15 февруари имаше осъдителна присъда на първа инстанция, говорим за данъчно престъпление. Там има обвинение за избягване на плащане на данъчни задължения в размер на 38 хил. лв. от лице, използвало своето Дружество и други две, така че да отчете фиктивни или нереални доставки в резултат на което е избегнал установяване на ДДС в този размер. Успяхме да докажем обвинението, Съда прие аргументите на Окръжна прокуратура Смолян и да осъди на първа инстанция лицето на 3 години лишаване от свобода с изпитателен срок от 3 години условно и изземване на движимо имущество. Надяваме се присъдата да влезе в сила, но не смятаме, че на този етап сме постигнали целта, която сме си поставили.

Друго дело, което приключи миналата година – обвинение за тежко убийство – бивш затворник, освободен от затвора, впоследствие убит от други свои познати били в затвора. Ние постигнахме осъдителна присъда и за двамата участници. Извършителят с основна вина получи 20 години лишаване от свобода, другият обвинение за съучастие в убийство. Ще търсим по-тежка присъда и за него.

Имаме и други интересни дела – внесено обвинение по опит за контрабанда и то в особено големи размери. Става въпрос за тютюневи изделия. Акциза, който не е бил платен е на стойност 125 хил. лв, а самата стойност на тютюневите изделия е 220 хил. лв. Казвам опит, защото е заловен на границата, когато е искал да ги внесе в страната ни. Събрали сме необходимите доказателства, повдигнали сме обвинение, предстои да се насрочи заседание.

Друго също интересно производство, което приключи с осъдителна присъда на първа инстанция – повдигнато обвинение за неизгодна сделка на Председател на кооперация. Късае се за сключване на неизгодна сделка с адвокат, който да представлява интересите на кооперацията, но е договорен и платен адвокатски хонорар многократно – на три пъти е заплащан, който в два от случаите надвишава с 33 пъти минималния размер, който към онзи момент е бил 300 лв. Те са заплатили два пъти по 10 хил. лв., и един път 7 хил. лв., което според държавното обвинение отговаря по всички критерии за неизгодна сделка и е ощетена кооперацията според нас. Съда го възприе и имаме осъден на първа инстанция.

Може би представлява интерес и обвинение което Окръжнара прокуратура е повдигнала на действащ полицай, който при изпълнение на служебните си задължения ги е превишил, възползвал се е от тях и има повдигнато обвинение, както и за управление на МПС, което е било с отпаднала регистрация,нерегистрирано по надлежния ред. Там все още няма насрочено заседание, но обвиненията са сериозни, главно за това, че става дума за действащ служител на МВР.

Не случайно дадох тези примери, защото освен престъпленията за управление след употреба на алкохол и наркотици има и такива престъпления, които са също много сериозни.

За миналата година нямаме регистрирано нито убийство, нито опит за убийство, което е добре за нашата статистика, отчитаме това като положителна тенденция, но когато се случи това като деяние, ние с цялата строгост на закона преследваме извършителите и търсим съответните наказания. Обществото ни трябва да е спокойно, че всеки извършител на престъпление, ще бъде преследван от държавното обвинение до край, със всички законови средства, зажда няма усещане, че има недосегаеми, ненаказани и т.н.

Чисто статистически, през 2020 г. прокурорите по колко преписки са работили?

Статистиката отчита, че общо през 2020 година са работили по 1 510 преписки, в сравнение с 2019г. има известен спад с около 200 преписки, а по отношение на 2018г. има увеличение на броя на преписките. Досъдебните производства, наблюдавани от прокурорите в съдебния регион са 1302, което също не се отклонява от предходните години, в значителна степен има леко намаление.

Каква разкриваемост отчитате на престъпленията?

Първо да подчертая, че разкриването на престъпленията е изцяло в правомощията на МВР. Традиционно в региона на Окръжна прокуратура Смолян отчитаме много висок процент на разкриваемост на криминалните престъпления, значително надвишаващ средния % в страната. За 2020 година % на разкриваемост на криминалните престъпления е 68,81% при средно за страната 50,77 %. Това, което ме тревожи мен лично е ниският % разкриваемост на икономическите престъпления. През 2019г. е 13 %, което е два пъти по-ниско от средното за страната, за 2020 г. е 16, 22%, но според мен не е задоволителен резултатът. За сравнение, средното ниво за страната е 31, 57%. Самите престъпления определят и възможността да бъдат по-лесно разкрити или не. Знаем, че икономическите престъпления, като цяло се разкриват на по-късен етап. Трудно могат да бъдат заловени в момента на извършване на престъплението, макар че не е невъзможно. Ще ви дам пример с престъпленията по горите, които са водещи от икономическите престъпления, следвани от документните престъпления. Тази година се получава леко обръщане на тенденциите – документните са повече от тези по горите. Провели сме разговори с директора на ОД МВР и с директора на Регионалното управление на горите, предстоят още съвместни мероприятия за очертаване на най-подходящите мерки за борба с този вид престъпност. Смятам, че контролните органи, отговарящи за сечите, следва да бъдат по-активни, за да може по-своевременно да се разкриват тези престъпления и да се стига до извършителите. Когато незаконната сеч бъде установена след 10 – 15 дни, много е трудно да се стигне до самия извършител. Моето лично мнение е, че служителите по горите имат ресурс,а контролните органи могат по-ефективно да се противопоставят на този вид престъпност. Ние ще изискваме и ще го заложим като основна задача в плана за 2021 година.

Как си взаимодействате с другите институции?

Смятам,че взаимодействието с контролните органи, с органите на МВР, с ДАНС, НАП, РД ГП, с РЗИ, да не пропусна някой в нашия регион е наистина на много високо ниво. Гради се на отношение на доверие на взаимно зачитане на правомощието на всеки орган при стриктно спазване разделението на властите, но и при съблюдаване на задълженията. Тамз където сме в правомощията да изискваме го правим и ще го правим и занапред. Имаме разбиране и съдействие от всички контролни органи.

Колко акта са внесени в съда от Прокуратурата?

През 2020г. общо прокуратурите в съдебния район на Окръжна прокуратура Смолян са предали на съд 295 лица, осъдени са 297, разликата е от това, че имало и от предходна година внесени актове. Прокурорските актове внесени в съда през 2020 г. са 281, повечето от тях обвинителни.

Това ли е атестат за добрата работа на една прокуратура?

Обществото разбира за нашата работа, тогава, когато някой е осъден. Успешен край за нас ез когато е разкрит извършителя, когато срещу него е повдигнато обвинение и е предаден на съд и сме постигнали осъдителна присъда. Това е истинският критерий за добре свършената работа. Но, прокурорската работа не е само това. Работата е много, но в крайна сметка, ние трябва да си дадем равносметка, че това е дейността, която обществото вижда и очаква от нас.

Каква оценка бихте дали на прокуратурата за 2020 г.?

Предпочитам отново да кажа, че оценката очаквам да даде обществото за нашата работа. Най-добрата оценка я виждаме в очите на пострадалите, тогава, когато те чуят осъдителната присъда, когато разберат, че виновният ще понесе своето наказание, когато те разберат, че ще получат възмездие. Това е същинската оценка за нашата работа. А, иначе ние получаваме своите оценки от горестоящата прокуратура, както и от ВСС. Тези оценки, обаче са по-скоро за коректив на нашата работа, за набелязване на слабостите и очертаване на приоритетите, за да бъдат избегнати слабостите по-нататък. Но, същинската оценка е от обществото. Ние ще продължим да търсим именно това чувство на справедливост да бъде възстановено. Там където хората се чувстват уязвими и имаме правомощията, ще ги използваме с цялата строгост на Закона, така че да защитим гражданите.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009