Населението на област Смолян намалява и застарява, към 31 декември 2018 г. е 105 421 души

сряда, 08 май 2019 г.

Област Смолян намаля с 1861 жители за година

Към 31 декември 2018 г. населението на област Смолян е 105 421 души

Демографската картина на област Смолян през 2018 г. показва, че населението намалява и застарява, намалява абсолютният брой на живородените, намалява броят на умрелите лица, както и коефициентът на обща смъртност, намалява броят на изселените и се увеличава броят на заселените. Нараства броят на сключените граждански бракове. Намалява броят на бракоразводите, отчетоха от ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО – ЮГ.

Към 31 декември 2018 г. населението на област Смолян е 105 421 души, което представлява 1.5% от населението на страната и нарежда областта на 27 място, като след нея е само област Видин. В сравнение с 2017 г. населението на областта е намаляло с 1 861 души, или с 1.7%.

Мъжете са 50 959 (48.3%), а жените – 54 462 (51.7%), т.е. на 1 000 мъже се падат 1 069 жени.

Броят на мъжете преобладава във възрастите до 55 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 25 106, или 23.8% от населението на областта. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.8 процентни пункта, а спрямо 2008 г. увеличението е със 7.6 процентни пункта. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 27.8%, а на мъжете – 19.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Баните (36.2%), Чепеларе (27.9%), Девин (25.6%) и Неделино (24.3%). Най-нисък е делът на възрастното население в общините Доспат – 19.2%, Рудозем – 19.9% и Мадан – 21.2%.

Към 31.12.2018 г. децата до 15 години са 12 113, или 11.5% от общия брой на населението. Спрямо 2017 г. този показател не е променен. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в общините Рудозем – 13.7%, Доспат – 12.4% и Мадан – 12.3% от населението на общината. Най-нисък е този дял в община Баните – 6.2 Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 42.1 години през 2008 г. нараства на 44.8 години през 2013 г. и достига 47.1 години в края на 2018 година.

Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 45.2 години, а в селата – 49.5 години.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват, както остаряването на населението, така и законодателните промени 2 при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. За 2018 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 2 месеца за жените и 64 години и 1 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2018 г. е 62 664 души, или 59.4% от цялото население, като мъжете са 33 619, а жените – 29 045. Трудоспособното население е намаляло с 1 773 души, или с 2.8% спрямо предходната година.

Към края на 2018 г. в над трудоспособна възраст са 29 809 души, или 28.3%, а под трудоспособна възраст – 12 948 души, или 12.3% от населението на областта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2018 г. това съотношение е 43. За сравнение, през 2005 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 134 млади хора. Най-благоприятно е това съотношение в общините Рудозем – 52 и Смолян – 47. Най- нисък е този показател в общините Баните и Неделино, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват съответно от 27 и 37 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009