Началото на новата учебна година ще започне присъствено

петък, 11 септември 2020 г.

9119 ученици тръгват на училище в област Смолян

Началото на новата учебна година ще започне присъствено, всяко училище ще предприеме и съгласува пакет от противоепидемични мерки с родителите, няма учебни заведения на територията на областта, които ще учат на две смени, отменя се „кабинетната системата“. Пред медиите на пресконференция на 11 септември , началникът на РУО -Смолян Мария Семерджиева, обяви основните групи мерки в училищата на територията на областта и детските заведения. План-приемът във всички паралелки в област Смолян е 100 процента изпълнен, което се случва за първи път за последните 10 г. Всичките планирани 37 паралелки в областта са запълнени, според данни на РУО. Наблюдава се изключително балансиран прием, близък до планирания, коментира областният управител Недялко Славов. Според него се забелязва повишен интерес към професионалните гимназии, както и ангажиране на бизнеса към професионалното образование.

“Във всички образователни институции сме готови за старта на новата учебна година. Активно се работи за въвеждане на мерките, разписани на ниво Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието. Списъкът е подробен, както на тези, които са реализирани, така и на тези, които ще се извършват през цялата учебна година.”, обяви Семерджиева.

Педагогическите съвети във всяко училище ще решат какви мерки ще се предприемат, след което ще бъдат обсъдени на родителски срещи, за да знаят как ще се посрещат и обучават децата, как ще се осъществяват всички мерки, както превозването и други въпроси, които могат да възникнат.

Препоръчителните мерки са в няколко групи, за осигуряване на дистанция между паралелките, във всички училища на територията на областта се отказват от т.нар. „кабинетна система“-децата няма да се местят в кабинети, всеки клас ще има конкретна стая и само той ще се обучава в този кабинет. Кабинетите по изобразително изкуство, ИКТ, биология и химия ще се използват при големите класове с математически профил, но там ще се спазват строги мерки за дезинфекция, а програмата ще е направен атака, че да има време за дезинфекция и създаване на безопасна среда. Сутрешният филтър остава задължителен, ако се установи дете с грипоподобни симптоми, ще бъде връщано веднага. Търси се решение на въпроса с медицинските кадри във всяко училище. На директорите на училища на територията на областта е препоръчано местата за изолация на деца с грипоподобни симптоми да се нарекат „пространства“, където ще изчакат родителя да ги прибере. Практиките са различни, но се взе решение това да не са медицинските кабинети, а други обособени пространства. Дадена е препоръка тези пространства да се направят в свободни класни стаи, да бъдат устроени подходящо и максимално щадящо престоят на детето докато изчаква родителя си.

За практиката на големите ученици са дадени препоръчителни мерки-на този етап няма да се избързва с отиването им на конкретни работни места. В класната стая всяко дете ще има точно определен чин, ще има физическо разстояние между масите там , където е възможно. Часовете на преподавателите по учебен предмет са разделени, учителят да преподава само в един клас, за да се избегнат контактите с много ученици и така да става по-лесно проследяване на контактите и кръга на учениците.

Осигурени са от РУО шлемове и предпазни маски , поръчани са 10 хиляди еднократни маски за допълнителен резерв в системата, за да може на децата да се даде необходимата, ако то е загубило своята. Родителите са предупредени да закупят за децата маски. Препоръчани са мерки по отношение на коридори, стълби, междучасия, особено засилена е хигиената в санитарните възли, входовете също ще се дезинфекцират според разписанията. В училища с повече входове са отворени всички, целта е да има възможно най-малко струпване на деца на едно място и да влизат от различни места сутрин. Осигурени са лица за пропускателен режим.

Столовете и бюфетите-предвижда се хранене по график , обособени са зони за хранене на отделни паралелки. Графиците са направени така, че да се избегнат опашки и струпване на ученици. Не се допуска споделянето на храна и напитки между децата, а в повечето училища са предвидени петминутни беседи в началото на всеки час за важността от предпазни мерки.

Храненето се препоръчва на открито–при топло време-в училищния двор, шатри, беседки. Допуска се кетъринг или децата да носят храна от дома си, изискването да е с еднократна опаковка и еднократни прибори. Въвеждат се мерки за недопускане на външни лица в училище, ограничава се близкия контакт между учителите-престой в учителска стая и като цяло физическа комуникация се свежда до минимум. С родителите се препоръчва комуникация на онлайн родителски срещи, при наложителност се допуска и родителска среща в реална среда в училище при спазване на всички мерки. На 100% са осигурени електронни дневници-също вариант за пряка комуникация в реално време с родителите.

Библиотеки –ползването на ресурси от училищната библиотека да става с предварителна онлайн заявка, създава се организация да бъдат готови предварително материалите, посочени от ученика и не се допуска влизането на повече от двама ученика там. Закуските –мляко и плод от Държавен фонд Земеделие-ще се дават и през тази учебна година. Ще се приемат един път седмично и ще дават на децата при спазване на мерките. Осигуряване на дезинфектанти е мярка , която е с постоянно действие.

Друга група мерки е създаване на комуникация между институциите-РУО и РЗИ На среща с директори, представители на Агенция по храните, РЗИ и РУО е разписан алгоритъм, при спазването, на който ще има информация за случващото се ежедневно във всяко училище, в края на седмицата ще се изготвя обобщена справка за епидемичната картина и евентуално необходими мерки за следващата учебна седмица.

Извънкласни и извънучилищни дейности

Въпросът е поставен от родителите с искане те да продължат и да посещават клубове по интереси. Там също са разписани мерки за недопускане на сливане на големи групи, при определени условия на дезинфекция за кабинети. Отделно мерки са подписани за детски градини, за Центрове за личностно развитие, общежития и децата в ОДК –посещаващи дейности по интереси и кариерно ориентиране. От РУО Смолян са отворени и за препоръки от родителите. За децата със СОП/специални образователни потребности/, които не могат самостоятелно да функционират в образователна среда, трябва да са придружени от личен асистент или родител-те ще се допускат при спазване на всички мерки и то само ако детето не може да функционира само и училището не може да осигури ресурс да го подкрепи през целия ден. Деца с хронични заболявания, попадащи в рискова група ще бъдат осигурявани –обучение в електронна среда или дистанционна форма на обучение-тоест от вкъщи ще се обучава по същата програма и план, ще има право и на онлайн консултации. Дистанционна форма на обучение ще се разрешава освен на децата с хронични заболявания и на деца, чиито родители имат тежки заболявания, за да се предпази пренос на заболяване от детето към семейството.

Обезпеченост с учители като част от мерките срещу КОВИД-19

Изгражда се „банка кадри“-пенсионирани учители в рамките на предходните две години, които са в състояние и трудоспособни, за да се включат в образователния процес при необходимост, ако се наложи. При болно дете в даден клас, незабавно се уведомява РЗИ, провежда се епидемично проучване, след което се взема решение за карантина на целия клас, както и контактните на детето.

Детски градини

Най-големите групи в детските заведения ще бъдат разделени, пример е ДГ “Слънце“ в Смолян, за да не се смесват много деца и ще има график.

С решения на общинските съвети се закриват училищата в селата Осиково, Селча и Средец, както и детската градина в Средец. В Осиково е останало само едно дете в училищна възраст, в Селча-2 и нито едно в Средец. Без нито един първокласник на първи септември отварят врати училищата в Арда, Ягодина, Лясково. По един първокласник посрещат учителите в Настан, Букова поляна и Забърдо.

Отворен списък от препоръчителни решения:

А.За осигуряване на дистанция между паралелките

Класни стаи и организация на учебния процес

Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните паралелки, при което учителите се местят, а не учениците.

Ограничаване използването на кабинети само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – напр. ИКТ кабинет, лаборатории, работилници и физкултурен салон.

Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж/в отделно крило.

Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.

Провеждане на производствени практики и практики на конкретно работно място при обучението чрез работа (дуална система на обучение) при конкретен работодател при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Ползване на материална база на съседна сграда (напр. читалище). Базата трябва да е подходяща и благоприятна като физическа среда и придвижването до и обучението в нея да не е свързано с допълнителни рискове за децата.

Използване на един/а учебен чин/учебна маса/работно място от един ученик и разполагане на местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо (при малочислени паралелки и по-големи класни стаи/работилници).

Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка.

Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката (когато броят на учениците в ЦУОД и ресурсите на училищата позволяват това).

Разпределение на часовете между учителите по един предмет с цел формиране при възможност на норма преподавателска работа в рамките на един випуск.

Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи.

Поставяне на плексигласова преграда пред бюрото на учителя.

Коридори и стълбища

Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.

Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция.

Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения

Различно начало на учебните занятия и на различен график за междучасията.

Правила учениците да не се струпват (да се определи максимален брой ученици, които могат да влизат, в зависимост от капацитета).

Свободен режим за ползване на тоалетните, подходящ при седмично разписание със слети часове.

Входове

По възможност да се отворят повече входове (за училищата с повече ученици), така че да не се допуска струпване. Условието е обаче да има лице за осигуряване на пропускателния режим на всеки вход. Разделяне на паралелките при ползване на различните входове (където е приложимо).

Стол и бюфети

Хранене по график.

Обособени зони за хранене за отделните паралелки.

Правила да не се допускат опашки от близкостоящи ученици (когато са паралелки, които не си взаимодействат).

Недопускане на споделяне на храни и напитки.

Организация за хранене под формата на кетъринг в класните стаи с индивидуални прибори.

Хранене в училищния двор, в шатри, беседки и др.

Училищен двор

Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа.

Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.

Разделяне на дворовете на зони за отделни паралелки.

Провеждане на повече занятия навън.

Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по-широко и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване (напр. в помещения на читалището, което наблизо).

Недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни. Комуникация.

Учителска стая

Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая.

По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.

Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.

Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

Физкултурен салон

Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището. При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.

Библиотека

Използване на ресурси от училищната библиотека с предварителна заявка онлайн.

Да не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг.

Закуски по Държавен фонд „Земеделие“

Приемат се един път седмично.

Озониране и пречистване на въздуха

Използване на бактерицидни лампи от затворен тип за дезинфекция на въздух, които могат да работят без прекъсване в присъствието на хора. Препоръчва се използваните от системите пури да не продуцират озон (ozon-free).

Използване на устройства за пречистване на въздуха, които да унищожават вируси и бактерии, в т.ч. вируса на COVID-19.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009