Административен съд – Смолян отмени разпоредби от наредба на общински съвет – Смолян

петък, 10 ноември 2017 г.

Административен съд – Смолян отмени разпоредбата на чл. 42 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Смолян, приета с Решение № 666/11.05.2011 г. на Общински съвет – гр.Смолян.

Делото е образувано по протест на Районна прокуратура – Смолян. В протеста се развиват съображения за незаконосъобразност на оспорваната разпоредба от наредбата.

В мотивите си съдът приема, че протестът срещу оспорената разпоредба на чл. 42 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Смолян, която гласи: „При придобиване на общинско имущество купувачът заплаща местна такса в размер на 2,5% от пазарната цена или данъчната оценка, съгласно чл. 46, ал. 2, т. 1 от Закона за местните данъци и такси: 1. на имота, предмет на продажба, съответно на ограниченото вещно право, което се учредява; 2. на имота с по-висока пазарна основа при замяната; 3. на реалния дял с по-висока пазарна основа – при делба; 4. в случаите на безвъзмездни сделки“, е основателен, поради което същата разпоредба следва да се отмени като противоречаща на чл. 15, ал. 1 от ЗНА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, съобщи Веселка Георгиева, съдебен секретар и връзки с обществеността.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009