Населението на Смолянска област е 121 752 души – 59340 мъже и 62412 жени

четвъртък, 21 юли 2011 г.

Директорът на Териториално статистическо бюро в Смолян инж.Николай Славов:

 • Г-н Славов, много бързо статистиката обработи данните от преброяването. На какво се дължи това?
 • Преброяване 2011 беше 17-то поред преброяване на населението и жилищния фонд, проведено от 1 до 28 февруари 2011 г. То обаче се различаваше съществено от предходните – за първи път България проведе преброяване като страна-членка на Европейския съюз и при спазване на изискванията и препоръките на Евростат.

За първи път бе проведено електронно преброяване, чрез което се преброиха 42% от населението на страната и 30% от населението на Смолянска област като в община Смолян процентът е близо 44, т.е. над средния за страната. За първи път няма 2, 5 или 10 процентна извадка, а са направени контролни изследвания с достъп до административни източници. Всички съществуващи и поискани регистри от държавата ни бяха предоставени и използвани, за което изказваме нашата благодарност към съответните институции. Така от една страна бе постигната незначителна разлика с експресните данни и от друга – достигнахме 100% обхват на преброяването – 98% са анкетираните, а информацията за останалите 2% е събрана от административни източници. С провеждането на традиционното преброяване чрез посещение на домовете и преброяване на населението, сградния и жилищния фонд бяха ангажирани 830 преброители и контрольори. Само за 48 дни ТСБ – Смолян въведе близо 84 000 преброителни карти за населението, 53 000 преброителни карти за жилищата и 36 000 карти за сградите. Без почивен ден работиха 22 души, които въвеждаха по 3600 карти на ден. Въведените данни от хартиените анкетни карти бяха обединени с масива на електронно преброените лица, след което се проведоха процедури по контрол на качеството и обхвата на данните. Проверката обхващаше отстраняване на двойно преброени лица, неправилно отнасяне към дадена категория или населено място, сгрешено ЕГН, технически грешки при въвеждането и други. Благодарение на отличната организация НСИ предоставя в толкова кратък срок и първи в ЕС резултатите от Преброяване 2011. За сравнение при предишното преброяване през 2001 г. резултатите са публикувани 2 години по-късно. Освен това за първи път в историята на българската статистика от днес потребителите имат възможност да ползват безплатно от интернет страницата на НСИ таблиците с резултатите не само от Преброяване 2011, но и от всички преброявания на населението и жилищния фонд в България от 1900 г. до сега. Информацията, събрана по време на преброяването, е огромна по обем и предоставя многобройни възможности за представяне на таблици и графики в различни измерения и на различно ниво на детайлизация (по области, общини, населени места). Настоящият материал представя само основни резултати и с него НСИ започва кампания по разпространение на данните от Преброяване 2011 г., която ще продължи с разширяване на достъпните през интернет данни, с изработването на книжни публикации, с провеждането на тематични пресконференции по актуални въпроси и теми.

 • Какво показват окончателните данни от преброяването, колко души живеят в Смолянска област?
 • Населението на Смолянска област, преброено при Преброяване 2011, е 121 752 души – 59340 мъже и 62412 жени. Запазва се тенденцията на увеличаване на относителния дял на градското население и намаляване на населението в селата. В градовете живеят 66 800 души ,или 54,9%, а в селата живеят 54 952 души, или 45,1% от населението на областта.

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на страната, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция, а в териториален аспект – и вътрешната миграция на населението. В периода между двете преброявания 2001 – 2011 г. населението на областта намалява с 18 314 души при средногодишен темп на намаление 0,7%.

 • На какво се дължи това?
 • Почти една трета от намалението на населението (28,7%) се дължи на отрицателния естествен прираст (повече починали от родени лица). За периода 01.03.2001 г. – 01.02. 2011 г. населението на областта е намаляло поради отрицателен естествен прираст с 5 264 души. Естественият прираст за всички години през периода между преброяванията през 2001 и 2011 г. е отрицателен, като през този период най-голямо е намалението на броя на населението през 2005 година (– 577 души).

Над две трети от намалението на населението (71,3%) за периода между преброяванията през 2001 и 2011 г. се дължи на отрицателния механичен прираст, който е 13 050 души. За страната цифрите са диаметрално противоположни. Най-голяма по брой на населението е община Смолян, в която живеят 41 452 души, или 34% (1/3) от населението на областта, а най-малката е община Борино с население 3 641 души (3%). Няма нито една община, в която населението да се е увеличило. Най-малко е намалението в Рудозем – 7,4% (806 души), а най-голямо – в Борино – 27,2% (4 923души).

 • Какъв процент от жителите на областта живеят в общинските центрове?
 • Повече от половината от населението на областта живее в общинските центрове – 70 314 души. В Смолян, Чепеларе и Борино концентрацията е над две трети.

Към 01.02.2011 г. жените са 62 412 души (51,3%), а мъжете са 59 340 (48,7%), или на 1000 мъже се падат 1 053 жени (абсолютно съвпадение с данните за страната като цяло). При преброяването през 2001 г. това съотношение е било същото: 1000 мъже към 1 053 жени.

 • А по възрастови групи?
 • В периода между двете преброявания настъпват изменения във възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване дела на населението на 65 и повече години.

•През 2001 г. под 15 годишна възраст са били 17,8% от населението в областта. През 2011 г. техният дял намалява на 11,7%. •Нараства делът на населението във възрастовата група 15 – 64 години. Спрямо 2001 г. този дял е нараснал с 8,9% и от 61,8% е достигнал 70,7%. •Както е посочено по-горе тенденцията за страната е увеличаване дела на населението на 65 и повече години, но в област Смолян не е така – от 20,3% през 2001 той намалява на 17,5% през 2011 година.

Най-голям е относителният дял на населението на 65 и повече години в общините Баните (28,4%), Чепеларе (22,7%) и Девин (19,0%). Най-нисък е делът на възрастното население в общините Доспат – 14%, Мадан и Рудозем – 15%. В две общини населението на 65 и повече години е над 1/5 от населението на общината. Делът на населението под 15 години е най-висок в общините Рудозем – 13,6%, Доспат – 12,9 и Неделино – 12,7% . Най-нисък е този дял в общините Баните – 7,5%, Чепеларе – 10,6 и Борино – 10,8%. Населението във възрастовата група „15 – 64 години” е с най-висок относителен дял в община Доспат (73,1%). Общият коефициент на възрастова зависимост за областта е 41,4%, т.е. на 100 лица във възрастовата група „15 – 64 навършени години” се падат близо 41 лица под 15 и на 65 и повече години. Най-висок е този коефициент в общините Баните (56,0%) и Чепеларе (49,8%). Общините, в които това съотношение е по-благоприятно, са Доспат – 36,8%, Мадан (37,4%) и Златоград (37,6%). В община Смолян той е 41, Тенденцията на остаряване на населението довежда до промени в неговата основна възрастова структура – разпределението на населението в ”под, в и над трудоспособна възраст”. Влияние върху обхвата на населението в и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени в определянето на възрастовите граници за пенсиониране. 9% – приблизително средния за областта.

 • Колко от населението на областта е трудоспособно?
 • 64,7% от населението в областта е в трудоспособна възраст, т.е. това са 78 741 души. 52,6% от тях са мъже, а останалите 47,4% – жени. Населението в трудоспособна възраст в градовете е 67,4%, а в селата – 61,4 %.

Броят на населението под трудоспособна възраст към 1 февруари 2011 г. е 12 256 лица, или 12,5% от цялото население. Преобладаващ е делът на мъжете – 52% при 48% за жените. Около 2/3 от лицата под трудоспособна възраст живеят в градовете – 60,2%, а 39,8% – в селата. Почти една четвърт от населението на областта (22,8%) е над трудоспособна възраст – 27 755 лица. Делът на лицата над трудоспособна възраст в градовете е 45,4%, а в селата 54,6%. В градовете и селата на областта относителният дял на мъжете над трудоспособна възраст е близо два пъти по-малък от този на жените. В градовете мъжете са 35,1%, а жените – 64,9%. В селата мъжете са 36,5%, а жените – 63,5%.

 • Колко чужденци живеят в Родопите?
 • Към 01.02.2011 г. в Смолянска област живеят постоянно 281 лица с чуждо гражданство и те представляват 0,23% (0,5% за страната) от населението на областта. Всяко второ лице с чуждо гражданство, живеещо постоянно в областта, е от европейска държава извън Европейския съюз. Сред тези лица преобладават лицата с руско гражданство – 129 (45,9%), следват гражданите на Украйна – 21 (7,5%) и др.

Към момента на преброяването в областта постоянно живеят 59 граждани на Европейския съюз или 21% от всички чужди граждани в страната. Сред тях преобладаваща част са гражданите на Обединеното кралство – 21 (7,5%), следват гражданите на Гърция – 8 (2,9%) и Италия – 5 (1,8%). 17% от чужденците са граждани на държави от континента Азия. С най-голям относителен дял сред тях са турските граждани – 7,8%, следват гражданите на Армения 4,3% . Лицата, декларирали, че притежават двойно гражданство – българско и друго, към момента на преброяването, са 89 души или 0,1% от населението на областта. С най-голям относителен дял сред тях са лицата с българско и руско гражданство – 43, следват лицата с българско и гражданство на Обединеното кралство -21, българско и украинско гражданство – 20.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009