160 фирми по-малко в Смолянска област за година

петък, 11 януари 2013 г.

По данни на Националния статистически институт за 2011 г. в Териториално статистическо бюро Смолян годишен отчет за дейността си са представили общо 5 199 нефинансови предприятия, като намалението спрямо предходната година е със 160 фирми. Общият финансов резултат за 2011 г. е загуба в размер на 18 млн. лева,съобщиха ог ТСБ Смолян.

С печалба са приключили 58.4% или 3 037 предприятия с общ положителен резултат 94 млн. лева. С обща загуба от 112 млн. лв. са 1 290 предприятия или 24.8%, а с нулев финансов резултат са 16.8% или 872 предприятия. В групата на малките предприятия (със заети лица от 10 до 49), средните (заети лица – от 50 до 249) и групата на големите предприятия (с над 250 заети лица) общо е реализирана печалба от 34 млн. лева. В групата на микропредприятията (до 9 заети лица) реализираната загуба е в размер на 52 млн. лева.

Предприятията в област Смолян са реализирали нетни приходи от продажби в размер на 1 133 млн. лева, като в сравнение с предходната година е отчетено увеличение със 116 млн. лв. или с 11.4%.

Най-голям дял нетни приходи от продажби са реализирани в сектор ”Преработваща промишленост” – 42.0% от общите приходи за областта. В сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” този дял е 23.9%, а в строителния сектор – 8.2 %.

В нефинансовите предприятия на областта са работили 28 151 заети лица. Увеличението спрямо 2010 г. е с 815 заети или с 3.0%.

Произведената продукция в област Смолян за 2011 г. е 887 млн. лева. Увеличението спрямо 2010 г. е със 66 млн. лв. или с 8.1%. Водещи в икономиката на областта са фирмите от сектор ”Преработваща промишленост”, в които е създадена 52.0% от произведената продукция. Относителният дял на сектори “Строителство”, „Транспорт, складиране и пощи” и “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” достига съответно 10.5%, 7.0% и 5.9% от произведената продукция в областта.

Предприятията с персонал под 10 заети са в основата на нефинансовия сектор на областната икономика – 92.2% от всички предприятия през 2011 година. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.6%, тези с персонал между 50 и 249 заети – 0.9% и големите предприятия с над 250 заети – 0.3%.

Данните се събират чрез годишните отчети на нефинансовите предприятия, съставящи и несъставящи баланс.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009