Административният съд в Смолян отмени разпоребди от наредба на Общински съвет Девин

понеделник, 19 юни 2017 г.

Административен съд – Смолян с решение по адм. дело № 117/2017 г., отмени като незаконосъобразни разпоредбите на чл.4, ал. 1, т.4 и т.5 и от чл.27 израза: „когато не се плаща такса“ от Наредба на Общински съвет Девин за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин, приета с решение № 11 от 27.02.2009г. , с последно изменение с решение № 212 от 29.12.2016г. Делото е образувано по протест Окръжна прокуратура гр. Смолян. В протеста се сочи, че оспорените разпоредби от Наредбата са незаконосъобразни и постановени в противоречие с правни норми от по-висока степен, като се поддържа искане да бъдат отменени. В мотивите си за отмяна съдът прие разпоредбата на чл.4, ал.1, т.4 и т.5 от Наредбата, за незаконосъобразно постановена, тъй като с посочената разпоредба от Наредбата са въведени допълнителни принципи при определянето размера на местните такси и цени на услугите, освен тези залегнали в чл.8, ал.1 ЗМДТ и по този начин Общинският съвет Девин е надхвърлил законовата рамка. В разпоредбата на чл.27 от Наредбата е посочено, че Общинският орган издал разрешението може да го отмени, когато терена не се ползва по предназначение, когато не се ползва от лицето на което е издадено, когато не се плаща такса или когато обществени нужди налагат това. Съдът прие, че при съпоставка на разпоредбата на чл.27 от Наредбата на ОбС-Девин и текста на чл.80 от ЗМДТ, е видно, че нормата от Наредбата съдържа допълнително основание за отнемане на разрешението за ползване на терен общинска собственост, а именно „когато не се плаща таксата“. Срещу ползването на терен общинска собственост се заплаща определена такса на общината, а самата такса представлява публично общинско вземане, уредено в чл.79, ал.1 от ЗМДТ. В отклонение от предвидените в специалния закон основания за отнемане на разрешение за ползване, Наредбата на Общинския съвет в чл.27 предвижда допълнително основание, което е недопустимо.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Административен съд – Смолян с решение и по адм. дело № 130/2017 г., отмени като незаконосъобразни разпоредбите на чл.16, ал.2 и ал.3 от Наредба за управление на общинските пътища, приета с решение № 28 от 26.03.2009 г. на Общински съвет – Девин. Делото е образувано по протест Районна прокуратура гр. Девин. В протеста се сочи, че оспорените разпоредби от Наредбата са незаконосъобразни и постановени в противоречие с правни норми от по-висока степен. В мотивите си за отмяна съдът приема, че разпоредбата на чл.16, ал.2 и ал.3 от Наредбата е незаконосъобразно постановена.

Общински съвет – Девин в нарушение на Закона за пътищата е приел ал.2 и ал.3 на чл.16. Съгласно разпоредбата на чл.18, ал.2 от ЗП физическите и юридическите лица заплащат такси за специалното ползване на пътищата, освен когато в международен договор, по който Република България е страна, е предвидено друго. От своя страна ал.3 на чл.18 от ЗП сочи кои органи определят размера на таксите по ал.2.

Въвеждайки изискването за внасяне на депозит за издаване на разрешение за ползване и разкопаване на пътя при прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения, Общински съвет-Девин е нарушил Закона за пътищата.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009