От днес влизат в сила нови закони и постановления

петък, 01 юли 2011 г.

От днес влиза в сила Законът за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, приет от 41-ото Народно събрание на 7 декември 2010 г. С промените се улеснява подаването на данъчна декларация от чужбина. Удостоверения за квалифициран електронен подпис, издадени от доставчици на удостоверителни услуги, установени в други държави от Европейския съюз, или в държава, страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, вече ще се признават за равностойни на удостоверения, издадени от български доставчик. С измененията се променя режимът на необходимост от потвърждаване получаването на електронно изявление винаги, когато такъв документ е изпратен по електронен път. Целта е да се постигне уеднаквяване с режима, установен от другите държави на Европейския съюз и се преодолява опасността от недобросъвестно непотвърждаване получаването на електронното изявление от страна на адресата, когато правните последици от неговото получаване са неблагоприятни за него.

Влиза в сила Законът за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, приет от 41-ото Народно събрание на 18 май 2011 г. Промените предвиждат плащания при извършени от нотариус възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, или изменят вещни права върху недвижими имоти и които са в общ размер над 10 000 лева, да се извършват по специална сметка на нотариуса или по банкова сметка в избрана от страните по сделката банка. Условията за внасяне на сумите по специалната банкова сметка на нотариуса и за нареждания за плащания от нотариуса се уреждат с писмено споразумение между нотариуса и страните по сделката. Промените задължават още, при възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, или изменят вещни права върху недвижими имоти, участниците в нотариалното производство да декларират, че посочената в извършения акт сума, е действително уговореното плащане по сделката.

Влиза в сила Постановление 135/12 май 2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерство на отбраната. Във ведомството ще бъдат съкратени общо 186 щатни длъжности и 526 – в структурите, пряко подчинени на министъра на отбраната. Отделно около 150 длъжности ще бъдат съкратени във висшите командни звена.

Влизат в сила измененията в класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната (МО), структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, за да бъдат съобразени с направените законодателни промени. Промените са направени от правителството на 8 юни 2011 г. С промените в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България от март (обн. в “Държавен вестник”, бр. 44 от 2011 г.) са реорганизирани административните звена в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и командванията на оперативно ниво и военните формирования от БА. С приетия в края на 2010 г. нов Закон за развитието на академичния състав в Република България са променени академичните длъжности за преподавателския и за изследователския състав.

От тази дата болничните листове трябва да се представят в териториалните поделения на Националния статистически институт с новото приложение “15” към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Приложението се прилага задължително към всеки болничен лист – първичен и продължение, независимо от датата на издаването му и периода, за който се отнася.

От 1 юли е утвърден и нов образец на болничен лист.

Старият образец на болничен лист продължава да бъде валиден и да се издава до 31 декември 2011 г., като в него данните от осигурителя/самоосигуряващия не се попълват.

Подробни указания за попълването на приложение “15” са публикувани на сайта на НОИ /www.noi.bg/ в рубриките “Парични обезщетения и помощи” и “Указания”.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009