Становище и предложения на Коалиция за развитие на община Смолян

четвъртък, 29 ноември 2018 г.

ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА 2 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН

ДО Г-Н НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ,

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

Екипът и общинските съветници от Коалиция за развитие на община Смолян внимателно се запознаха с направените предложения за изменения в Наредба 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Смолян, както и с мотивите, обосноваващи конкретната необходимост от приемане на проект за изменение и допълнение на Наредба № 2. С настоящото становище бихме ИСКАЛИ ДА ИЗРАЗИМ СВОЕТО НЕСЪГЛАСИЕ С ЧАСТ ОТ НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ, които ще разгледаме в конкретика по-долу.

1. ПРИНЦИПНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ

Според мотивите и обосновката за конкретната необходимост от приемане на проекта за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян, направените предложения за изменения НЕ са съобразени с принципите, заложени в чл. 8, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси:

  1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
  2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
  3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

Смятаме, че предложението за промяна на ТАКСИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ НЕ СЪОТВЕТСТВА НА ПРИНЦИПА ЗА ПО-ГОЛЯМА СПРАВЕДЛИВОСТ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.

Съгласно същия чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, по-конкретно в ал. 3 е посочено, че „Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес”.

Смятаме, че ДЕЦАТА НА СМОЛЯН представляват ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС и община Смолян може да поеме разликата между разходите и размера на таксата и тя да е за сметка на общинските приходи. Тази възможност дава и чл. 8, ал. 4 на ЗМДТ, като оставя правомощия на Общинският съвет да приеме подобно решение.

От друга страна, искаме да подчертаем, че ПО-ГОЛЯМА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ не може да се търси на фона на жизнения стандарт на населението в община Смолян.

По данни на НСИ от последните няколко години се наблюдава увеличаване на дела на социалните доходи на населението в област Смолян, като информацията е относима и към община Смолян. Това говори за нарастваща зависимост на населението от системата за социална защита. Изключително висок е делът на доходите от домашното стопанство, което отразява една тревожна тенденция към натурализация на доходите и икономическо затваряне на домакинствата от региона.

Същевременно покупателната способност на хората е силно ограничена. В структурата на разходите е налице типичното за страната увеличение на дела на разходите за храна, което е важен индикатор за обедняването на населението. Обосновката на общината за конкретната необходимост от приемане на изменения и вдигането на цени С ОКОЛО ГРУБО 50% на изключително важни социални услуги, като таксите на детските градини и таксите за храноден, всъщност се разминава изцяло с принципа за СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ.

  1. СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРОМЯНА НА ТАКСИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ

ОТНОСНО ТАКСИТЕ ЗА ГРУПИ С ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ

На първо място искаме да зададем въпроса дали вносителите на измененията в проекта на Наредба 2 са запознати с демографските процеси в община Смолян, както и в целия регион? Какви са всъщност демографските прогнози за развитието на община Смолян, оптимистични ли са те?

Не, не са! В общината продължава тенденцията за намаляване на населението поради ниската раждаемост и миграционните процеси. Според последните показатели на НСИ област Смолян, прогнозата при реалистична хипотеза за конвергентност (определя се като реалистична и е съобразена с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки) е следната:

През 2017 година от 63 955 живо родени деца в страната, в град Смолян са родени 285, а за цялата община броят е 741. Тези цифри говорят сами за себе си и смятаме, че не е необходимо да се прави анализ как по-точно общината трябва да стимулира младите хора не само, за да остават в Смолян, но и да ОТГЛЕЖДАТ ДЕЦАТА СИ ТУК.

Ние, общинските съветници от КРОС, смятаме, че бъдещето на Смолян са именно децата в детските градини и ясли и младите семейства, които са останали тук и живеят независимо от условията.

Искаме да отбележим, че има редица общини в България, които събират значително по-ниска такса от тази на община Смолян, има и такива, които НЕ СЪБИРАТ ТАКСА. Списъкът, който сме подготвили по-долу не е изчерпателен, а чрез него искаме да дадем пример за добрите практики извън община Смолян.

Община Такса за детска градина в лева

Плевен 35

Ямбол 30

Разград 30

Шумен 25

ОБЩИНИ, В КОИТО НЯМА ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Община Исперих

Община Търговище

Община Средец

Община Созопол

Община Антоново

В проекта за предложение за изменение на таксите и отразените промени в Приложение 3 се въвежда такса „присъствен храноден”. Това означава, че таксата от еднокомпонентна до момента – от 40 лева става с два компонента – постоянна такса от 5 лева, независимо от броя на посещенията, и такса за присъствен храноден от 2, 50 лева. Тази промяна в методологията на таксата оскъпява значително услугата. В същото време има риск децата на социално слаби семейства да отпаднат от системата заради по-високата такса на ден.

Ние, общинските съветници на община Смолян, независимо от партийна си принадлежност или принципи, трябва КАТЕГОРИЧНО ДА ОТХВЪРЛИМ НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ , В Т.Н ЗА ЯСЛЕНИ ГРУПИ И ДА СЕ ПРИДЪРЖАМЕ КЪМ СТАРАТА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ТЯХНОТО ФОРМИРАНЕ.

Също така искаме да обърнем внимание, че през месец август 2018 г. Върховна административна прокуратура излезе със становище при направена проверка в редица общини в България. При проверката е установено нарушение при определяне месечните такси, които общините събират за посещаване на детски ясли и градини. Съгласно ЗМДТ таксата е месечна и се дължи от родители и настойници за ползване на предоставяната от общината услуга. В редица общини е регламентирано, че месечната такса за ползване на ясли и градини се състои от два компонента –т.нар. „постоянна“ такса и такса за присъствен ден. Предвидено е, че „постоянната“ такса се заплаща независимо от това дали детето посещава детското заведение, или не.

На практика е формирано задължение за плащането на такса и при отсъствие на детето. Така въведената „постоянна“ такса противоречи на чл.81 ЗМДТ, според който основание за плащане на такса е ползването на ясла и градина. Нещо повече, в самия закон е предвидено, че лицата имат право да не заплащат предлагана от общината услуга, когато няма да я ползват през годината или през определена част от нея.

ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЕДНОДНЕВЕН КУПОН В ДЕТСКА КУХНЯ ЗА ДЕЦА ОТ 6 МЕСЕЦА ДО 3 ГОДИНИ

Смятаме, че направеното предложение за изменение на стойността на еднодневен купон в детската кухня за деца от 6 месеца до 3 години е НЕДОПУСТИМО И НЕОСНОВАНО УВЕЛИЧЕНИЕ ОТ 100 % ИЛИ ОТ 0,40 ЛВ./ДЕН НА 0,80 ЛВ./ДЕН .

Липсва ясна аргументация на тази необходимост в Мотивите към Проекта за изменение на Наредба 2. Можем да предположим, че сред тях отново ще бъдат „завишени цените на основни видове хранителни продукти и на горивата”. Предложилите това увеличение забравят на първо място, че ТОВА Е СОЦИАЛНА УСЛУГА и не би трябвало да се влияе от ЦЕНИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, защото тогава губи своя смисъл и предназначение – да подпомага родители при отглеждането на техните деца, да е достъпна за всички социални слоеве и да дава равен достъп до храна на най-малките, независимо от социалното положение на семейства им.

В същото време включването на «цените на горивата» като фактор е изключително неуместно, имайки предвид общественото напрежение по темата и всъщност динамичната цена на горивата на международните пазари, която би трябвало да се отразява и в България, когато е тя по-ниска.

  1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КРОС ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБА 2

3.1. КРОС настоява предложените изменения, засягащи раздел III от Наредба 2 – Такси за детски градини, ученически общежития и други общински социални услуги с отразени увеличения на таксите в Приложение 3 ДА ОТПАДНАТ.

3.2. Предлагаме стойността на еднодневен купон в детската кухня за деца от 6 месеца до 3 години ДА БЪДЕ ЗАПАЗЕНА НА 0,40 ЛВ./ДЕН.

3.3.Предлагаме да бъдат направени изменения в раздел I от Наредба 2 – Такса за битови отпадъци, като ТАКСИТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ ЗА ГРАД СМОЛЯН И ДРУГИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНАТА, ЗА СМОЛЯНСКИ ЕЗЕРА, РАЙКОВСКИ ЛИВАДИ И ХАЙДУШКИ ПОЛЯНИ ДА БЪДЕ НАМАЛЕНА С 20%.

Таксите за битови отпадъци за физически лица се формират върху данъчната оценка на жилищния имот. Искаме да попитаме общинската администрация с какви данни разполага за броя на реално обитаемите недвижими имоти с жилищно предназначение в община Смолян. Има ли община Смолян данни от електроразпределителното дружество колко абоната са активни и плащат сметки за ток?

Смятаме, че демографската обстановка в региона не е отчетена при формирането на таксите за битови отпадъци. В общината текат засилени миграционните процеси и с невъоръжено око се вижда, че има изключително много имоти, които пустеят. Т.е. тези имоти са обезлюдени, хората не „правят” боклук, който да се сметосъбира и сметоизвозва от общината.

Убедени сме, че заради нарастващото обезлюдяване на община Смолян, всъщност се генерират много по-малко отпадъци и се извършва много по-малко работа за тяхното смотосъбиране и сметоизвозване.

3.4. Предлагаме ЧИТАЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ ТАКСИТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ.

Община Смолян отново изостава в сравнение с останалите общини, оставяйки подобна финансова тежест върху читалищата. В над 80 на сто от българските общини читалищата са изцяло освободени от такса смет.

Трябва да се вземе предвид, че все пак читалищата са културни центрове, които не генерират големи количества боклук. Същевременно изчисляването на таксата за битови отпадъци пропорционално на данъчната оценка на сградите, които обитават, създава излишна и несправедлива финансова тежест.

Убедени сме, че освобождавайки читалищата на територията на Общината от такса битови отпадъци, ще се освободят средства, които ще отидат за посрещане на техните основни потребности, вързани с пряката им дейност.

3.5. Предлагаме таксата за разрешение на таксиметров превоз да бъде запазена на стойността от 2018 г., когато са заплатени 150 лева за три години или по 50 лева на година. Ако бъде изменена таксата на 30 лева за 1 година, то се създава реална административна несправедливост по отношение на всички, заплатили за 3 години въпросната такса.

Надяваме се нашето становище и направените предложения да бъдат взети предвид и представени по надлежния ред.

ВНОСИТЕЛИ:

Кирил Хаджихристев, Илия Томов, Елисавета Лободова, Иван Пищалов, Валентин Кюлхански, Валентин Цолов, Анастас Караджов

Източник: Пресцентър КРОС-Смолян

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009