Заседание на Общински съвет-Смолян ще се проведе на 16 юли

вторник, 10 юли 2018 г.

На 16 юли от 14:00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет-Смолян. Предвидено е да се разгледат 15 точки в дневния ред и три питания.

Приемане на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Смолян.

Удължаване срока на Договор за предоставяне безвъзмездно за управление на терен публична общинска собственост. ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян ДОКЛАДНА

Даване на съгласие за процедиране на проект за изменение на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ и устройствени план-схеми за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ заедно с допълнително разработени клонове, одобрен с Решение № 607, взето с Протокол № 31 от 30.11.2017 г. на Общински съвет – Смолян.

Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения съгласно експертна оценка на независим оценител в съответствие с приложените устройствени схеми на канализационни и водопроводни отклонения за обект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“.

Разрешение за изработване на Проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за улична регулация /ПУР/ на част от улица „Добруджа” в обхват от осова точка /о.т./ 1899, през о.т.1890, о.т.1891, о.т.1741, о.т.1742, о.т.1894, о.т.1895, о.т.1808, о.т.1809, о.т.1810, о.т.2440, о.т.2813, о.т.1812, о.т.3103 до о.т. 3104 между кв.182, кв.183, кв.185 и кв.173 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена – план схема за обект: „Реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на село Гела, община Смолян, подобект: реконструкция на довеждащ водопровод от съществуващи водохващания до НР ”.

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелна линия 20 кV от ТП Черешево до ТП Кремене в землищата на с. Могилица и с. Кремене, Община Смолян”.

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 69585.1.747 в местност „Присойката“, в землището на с. Стража, Община Смолян.

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 67653.7.253 в местност „Боева вода“, в землището на гр. Смолян, Община Смолян и изменение на улична регулация.

Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Авариен ремонт ВЛ 20 Kv „Герзовица““, подобект „Кабелна линия 20 Kv от стълб № 21 до стълб № 78, Община Смолян”.

Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план схема за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на ваканционно селище на „Екодом инвест“ ЕООД в местност „Караманджа“, КК Пампорово, гр. Смолян, Община Смолян”.

Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „МТТ и кабел НН за присъединяване на Цех за преработка на диворастящи плодове и гъби на фирма „Фунгороси““ с. Градът, община Смолян“.

Наименоване на местен път с идентификатор 67653.449.387 по кадастралната карта на гр. Смолян в улица „Смолянски езера“ в Община Смолян.

Разпределение на отчетената печалба по ГФО и счетоводния баланс за 2017 г. на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-СМОЛЯН“–ЕООД, град Смолян, ЕИК: 000614404, приети с Решение №823/10.05.2018 година на Общински съвет гр. Смолян.

Отговор на питания на общинските съветници от МК „КРОС“ и общинския съветник Филип Топов.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009