Публично обсъждат бюджета на община Доспат

сряда, 04 януари 2017 г.

Публичното обсъждане на бюджета на Доспат за 2017 година ще се проведе на 6 януари, съобщиха от общинската администрация.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат, кметът на Община Доспат инж. Елин Радев отправя покана към местната общност за участие в обществено обсъждане на Бюджет 2017.

Предстои приемането на бюджета на община Доспат за 2017 година. Съгласно чл. 86, ал.6 от ЗПФ, (Нова – ДВ, бр. 43 от 2016 г. ) В рамките на срока по ал. 4 кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.

Материали за проекта на Бюджета на Община Доспат за 2017 година са публикувани на интернет страницата на общината www.dospat.bg.

Становища и предложения могат да се представят в деловодството на общината и на електронния адрес: obshtinadospat@abv.bg от датата на публикуване на поканата – 28,12,2016 г.

За допълнителна информация, справки и въпроси – тел. (03045) 23 10;

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009