Публично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета се проведе в Златоград

четвъртък, 11 юли 2019 г.

Вчера в заседателната зала на Общинска администрация Златоград се състоя публично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Златоград за 2018 г. Публичното обсъждане се проведе в изпълнение на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси.

Бюджетът на Община Златоград за 2018 г. е приет с Решение № Ж 685 от 31.01.2018 г. и по първоначален план възлиза на 9 573 911 лв. Към края на 2018 година уточнения план е на стойност 13 160 718 лв. Общото увеличение, въз основа на допълнително предоставените средства, е в размер на 3 586 807 лв., от които 2 534 982 лв. са предоставени за реализиране на инфраструктурни обекти.

Към 31.12.2018 година отчетът на Община Златоград възлиза на 9 688 318 лв. Собствените приходи на Община Златоград към 31.12.2018 г. са в размер на 1 574 962 лв., като представляват 16% от общо приходите по общинския бюджет за 2018 г. Собствените приходи се делят на данъчни и неданъчни. От данъчните приходи са постъпили 498 170 лв., изпълнението на плана е 94,4 %. С най-голям дял от тях е данъкът върху превозните средства, след това е данъкът върху недвижимите имоти . Неданъчните приходи възлизат на 1 076 792 лв., а изпълнението на плана е 78,3 %. Те са формирани основно от приходи от общинска собственост – 317 902 лв., приходи от местни такси и цени на услуги – 704 747 лв., като сред тях с най-голям дял са приходите от такса битови отпадъци – 492 321 лв.

Основен приход в общинския бюджет са субсидиите и трансферите от Централния бюджет. Получените субсидии и трансфери през 2018 година възлизат на стойност 9 148 831 лв. Трансферите между бюджети и сметки за средствата от ЕС са на стойност 343 624 лв. Получените трансфери са на стойност 674 065 лв. Те представляват трансфери от АСП за проект „Личен асистент”, трансфери за програми за временна заетост, трансфери, предоставени на училища и детски градини от бюджета на МОН, както и получени трансфери от Агенция „Пътна инфраструктура”. Предоставени са трансфери от страна на Община Златоград на стойност 330 441 лв., от които на Община Мадан в размер на 118 818 лв., представляващи отчисления по чл.46 от Закона за управление на отпадъците, както и вътрешни трансфери на сметките за средства на ЕС -142 733 лв. Най-висок дял на разходите са отчетени във функция „Образование”, следвани от тези, свързани с благоустройството и инвестициите в местната инфраструктура. Разплатените капиталови разходи с бюджетни средства са общо в размер на 1 815 380 лв., със средства от Европейския съюз – 634 973 лв., или общият размер на отчетените капиталови разходи възлизат на стойност 2 450 353 лв. Извършените разходи по сключените договори за кредит за погасяване на главници, лихви и такси, през 2018 година, възлизат на 1 105 123 лв.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009