Община Смолян приключва проект “По-добро бъдеще чрез включващо образование”

сряда, 19 декември 2018 г.

Община Смолян приключва изпълнението на проект “По-добро бъдеще чрез включващо образование”, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, приоритетна ос 3 “Образователна среда за активно социално приобщаване”. Това е първият проект на общината, който се финансира от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 и неговата главна цел е да осигури условия за успешно включване и елиминиране на предпоставките за отпадане от образователната система на децата и учениците от етническите малцинства в община Смолян, като едновременно с това се създаде среда за съхраняване и развиване на културната идентичност на общностите в региона и се предостави по-добър шанс за социална реализация.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Засилване на мотивацията за участие в образователния процес на деца от ромското етническо малцинство като предпоставка за намаляване на броя на отпадащите от училището ученици посредством създаване на ефективен модел за интеграцията в училището, въздействащ върху възпитаване на усещането за равнопоставеност на хората от различните етноси като част от общото културно многообразие на света.
  2. Утвърждаване на училищния живот като ценност за родителите на децата от етническите малцинства;
  3. Повишаване на нивото на толерантност към хората от етническите малцинства.

Проектът се осъществи с партньорството на Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Смилян, СУ “Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Смолян и Сдружение “Национално сдружение наука”. С настоящия проект ще изпълниха следните основни дейности: Проведено проучване сред родителите и децата относно нагласите и нуждите им за интегриране в образователната система; Създадени и проведени клубове за допълнително обучение по български език за учениците, за които българският език не е майчин – за преодоляване на социалните пречки за тяхната интеграция в образователната система; Създадени и проведени клубове и групи по интереси в извънучебно време в областта на здравното и екологичното възпитание, фолклора, танците, спорта, изкуството, традиционните занаяти и др.; Работа c родители на ученици от ромското етническо малцинство под формата на дискусии – “Училища за родители”; Организирани и проведени съвместно-познавателни дейности – осем еднодневни екскурзии и един летен лагер; Проведени вечери на талантите, където учениците демонстрираха наученото в клубовете по интереси и го представиха; Чрез закупуване на нови и модерни учебно-технически средства, дидактически материали, спортни екипи, народни носии и др. се повиши интересът и желанието за посещаване на учебни занятия от страна на учениците, защото образователното съдържание бе представено по интерактивен и заинтригуващ начин.

Общата стойност на проекта е 516 921,10 лева, а срокът за реализирането му е до 31.12.2018 г.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009