ОбС Златоград проведе свое заседание

петък, 01 юли 2011 г.

ОбС Златоград проведе свое заседание.В дневния ред бяха включени за разглеждане редица важни за общината проблеми и въпроси.Сред тях Управление и разпореждане със собствеността,Състояние на улична инфраструктура в Златоград и Организиране на дейностите, свързани с битовите отпадъци,съобщи председателят на ОбС Пламен Чингаров.

Общински съвет Златоград разгледа информация за текущото изпълнение на дейностите по сметосъбиране, извозване и почистване на обществените територии. В нея се посочва, че с цел намаляване количеството на отпадъците е въведено пилотно разделно събиране на отпадъците от 420 домакинства и част от търговските обекти. За първите четири месеца изпълнението на приходите е около 85 хил.лв, като процента на събираемост е 50 % за граждани и 20% за фирми. За същия период са разходвани около 75 хил лв (30% от годишния план). Кметове на населените места поставиха въпроса за осигуряване на съдове за отпадъци. Съветниците посочиха, че в приетата от Общински съвет план-сметка за годината са планирани 35 хил лв за осигуряване на съдове и техника, от които 25 хил лв за контейнери и кофи. Към посочения период те не са разходвани, поради което призоваха администрацията да ускори процедурата по доставка на нови съдове. На заседанието бяха коментирани и причините, поради които Кметът на общината е обжалвал решението на Общински съвет за приемане на такса смет за 2011 г, с което таксата за граждани беше намалена с 26 % , а за фирми – с 20%. Съветниците изтъкнаха, че след като и при по-ниската такса, приходите са повече от разходите, е безмислено подобно обжалване, защото администрацията би могла да се справи с по-добра организация, вместо да натоварва допълнително фирми и граждани. Според кмета на общината е обжалвана само процедурата по приемане на решението за такса смет за 2011, предложено от председателя на ОбС, макар че по същата процедура е внесено и неговото предложение. По време на заседанието бе прието решение, според което за 2011 г, учебните и детски заведения ще плащат такса смет от 10 до 20 % от дължимата такса, която се определя върху общата отчетна стойност на активите. До момента те не са плащали такава такса и очаквани приходи от тея не са разчетени. Отложено бе предложението за опрощаване на такса битови отпадъци в размер на 30 хил лв, дължими от МВР в замяна на придобиване собственост върху гранични застави.

Общински съвет Златоград прие актуализация в Годишната програма за общинска собственост, която бе допълнена с нови обекти. Взе се решение за откриване на процедура за дългосрочно отдаване под наем на микроязовир Хасидере. Промени се предназначението на общински жилища с цел продажба на част от тях на досегашни наематели по пазарни цени. Приеха се решения за учредяване право на строеж на 6 петна в гр. Златоград. Подготвено е учредяване право на строеж на минимум 5 обособени парцела на терен „бивш Механичен завод” с обща площ от 8 дка. Те са предназначени за производствена дейност и услуги. Обект на обсъждане по тях бе различния коефициент на застрояване, варииращ от 65% до 80%. Не се подкрепиха предложените цени за продажба на сграда Пирийца и два обекта в метално хале „Рингова пещ”. Кметът на общината оцени това като опит да му се пречи, съветниците посочиха че посочените продажни цени са твърде ниски и с тях няма да може да се изпълни инвестиционната програма, а е безсмислено продаването на общинска собственост на безценица. Стартирани с решение на Общински съвет бяха и три процедури за продажби на общински терени.

В представената от кмета на общината пред ОбС Златоград информация се посочва, че основните извършени дейности по общинските пътища са поставяне на еластични огради ( 620 м), асфалтови кърпежи (341 м), бетонови настилки, уширяванена банкети, поставяне на бетонови бордюри ( 55 м) и тротоарни плочи (90 кв.м) На улиците в населените места са положени 616 кв.м асфалтови кърпежи в критични участъци. По програма „Развитие” е баластрирана улица „Рила”, направени са редица пешеходни пътеки в Златоград и останалите населени места. Разшири се габарита на ул. „Клокотница”, като по питания на граждани стана ясно, че укрепителните подпорни стени, са направени от общината преди да има издадено разрешително за строеж. Според администрацията, улицата е необходима, а частни жалби са довели до съмненията за незаконно строителство. По повод внесена подписка от граждани за ул. Възраждане, администрацията отчете, че е изготвен работен проект за отводняване, представен пред „Стихийни бедствия”. На въпросите, за които съветниците държат от миналата година, кметът отговори, че не се предвиждат действия по участъка до Военната градиниа (на изхода за Гърция), поради липса на средства . Не бе даден отговор и защо не са бетонирани нарушените участъци по ул. Рожен, която също е натоварена. За сметка на това са работи по нови обекти извън инвестиционната програма – остров пред сграда АПК и колекторен участък „Районен съд – пешеходен мост”.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009