МИГ Кирково- Златоград обявява прием на проектни предложения

петък, 07 декември 2018 г.

МИГ Кирково-Златоград стартира втора процедура за прием на проекти. Това е процедура BG06RDNP001-19.148 МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Проектни предложения по тази мярка се приемат до 31.01.2019 г. Допустими кандидати по процедурата са Община Кирково, Община Златоград, Юридически лица с нестопанска цел и Читалища, регистрирани на територията на двете общини. Очаква се инвестициите по проектните предложения да подобрят средата и качеството на живот в населените места на общините Кирково и Златоград и да осигурят на базови услуги на населението.

Най-общо проектните дейности могат да бъдат насочени за:

• общински пътища, улици, тротоари; • водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони • площи за широко обществено ползване, • площи за широко обществено ползване, • ремонт на общински сгради за подобряване на енергийна ефективност; • спортна инфраструктура; • обекти, свързани с културния живот • общинска образователна инфраструктура

Подробности за условията за кандидатстване и приложимите документи са публикувани в секция „Прием на проекти”- „Активни покани”, на адрес: http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/aktualni-pokani/79-pokana-za-priem-na-proekti-po-myarka7-2

или в информационния портал ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/ където се подават проектните предложения.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009