АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОТМЕНИ НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕПЕЛАРЕ

петък, 13 юли 2018 г.

С Решение № 292/12.07.2018 г. по адм. дело № 128/2018 г., Административен съд – Смолян, отмени по протест на Окръжна прокуратура – Смолян като незаконосъобразна Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Чепеларе, приета с Решение № 125 по Протокол № 8/08.05.2008 г. на Общински съвет – гр. Чепеларе, изменена и допълнена с Решение № 262 по Протокол № 14 от 23.10.2008 г. на Общински съвет – гр. Чепеларе. В мотивите си съдът приема, че проекта на наредбата не е публикуван на официалната интернет страница на Община Чепеларе, заедно с мотивите, съответно доклада, както и че на заинтересованите лица не е предоставен най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Изискването за публикуване на проекта на нормативния акт, заедно с мотивите следва да бъде направено, за да осигури реализиране на предоставената от закона възможност за изразяване на мнения и становища на заинтересованите лица с оглед гарантиране принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. То предоставя възможност за широко обществено обсъждане на възможно най-голям кръг засегнати лица. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009