Статистика: Населението в Смолянско намалява и застарява

четвъртък, 16 май 2013 г.

Към 31 декември 2012 г. постоянното население на област Смолян е 118 778 души, съобщи на специална пресконференция днес, директорът на ТСБ – Смолян Николай Славов и неговият екип.

В сравнение с предходната 2011 г., броят на населението намалява с 1 678 души или с 1.4% (при 0.6% за страната), а в сравнение с преброяването през 2011 г. намалението е 2 974 души или 2.4 %. През 2012 г. мъжете са намалели с 845 души (1.4%), а жените с 833 (1.3%) и са съответно 57 872 и 60 906. Броят на населението, отнесен към площта на областта показва средна гъстота 37.0 души на кв.км при средна гъстота за страната – 65.7 души на кв.км.

Показателите, които оказват влияние върху броя на населението са два – естествен и механичен прираст. Стойностите и на двата показателя в областта са отрицателни.

Естественият прираст е разликата между броя на ражданията и умиранията. През 2012 г. в Област Смолян са се родили 784 и са починали 1 586 души, което означава, че по тази причина населението е намаляло с 802 души, от които 424 са мъже и 378 жени. Естественият прираст е отрицателен за всяка година от 1992 г. насам. Механичния прираст е разликата между заселените и изселените лица. Намалението тук е с 876 лица – от областта са се изселили 1 829 души и са се заселили 953 души. Отрицателният механичен прираст при жените е 455, а при мъжете 421.

Най-голямо намаление на населението е регистрирано в община Баните – 3.1%, следват община Неделино с 2.3% и общините Борино и Девин с по 1.8%. Най-малко е намаляло населението в община Смолян – 1.0% и в общините Доспат и Мадан – по 1.1%.

Естествено, най-много жители има в община Смолян – 40 516 души (34.1%). Следва община Девин с население 12 572 души (10.6%), а след нея непосредствено се нареждат общините Мадан (12 050 души) и Златоград (12 030 души) с относителен дял по 10.1% от общия брой на населението в областта. Най-малки по брой на населението са общините Баните с 4 875 души (4.1%) и Борино с 3 532 души или 3.0% от населението на областта. Населените места в област Смолян са 242 – 8 града и 234 села, толкова, колкото са и предходната година. В края на 2012 год. в градовете на Смолянска област живеят 65 314 души или 55.0% от населението на областта, а в селата са 53 464 души или 45.0%. Относителният дял на населението в градовете постепенно нараства като през 1995 г. той е 51.4%, през 2000 г. – 51.6%, през 2005 г. – 53.0%, а от 2010 г. насам е 55%.

В резултат на естествения и механичния прираст населението в градовете е намаляло със 746 души, като в по-голямата си част намалението се дължи на отрицателния механичен прираст (минус 498 души). В селата населението е намаляло с 932 души – 554 души от естествения прираст и 378 души – от механичен прираст. В общия брой на населението жените продължават да бъдат по-голяма част от населението на областта – 51.3 %, т.е. на 1 000 мъже се падат 1 052 жени. Различието между двата пола е по-силно изразено в градовете, в които на 1 000 мъже се падат 1 065 жени. 33 села са с население до 10 души, а 48 са тези с население от 11 до 49 души. 18 населени места са с над 1000 жители.

Както и в предишни години, намалява относителният дял на децата до 15 години и се увеличава дялът на населението на 65 и повече навършени години, т.е. като цяло населението остарява. Към 31.12.2012 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 18.7% от населението на областта (22 174). В сравнение с 2011 г. този дял нараства с 0.6 процентни пункта, а спрямо 2007 г. увеличението е с 2.8 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 21.9%, а на мъжете – 15.2%. Относителният дял на децата до 15 години за 2011 и 2012 г. е 11.6% от общия брой на населението. Спрямо 2010 г. този дял намалява с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2007 г. – с 0.5 процентни пункта. Дялът на лицата на 65 и повече години е най-висок в общините Баните (28.7%), Чепеларе (23.8%) и Девин (20.2%). Най-нисък е дялът на възрастното население в общините Доспат – 14.6%, Рудозем – 16.2% и Мадан – 16.3%. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в община Рудозем – 13.6%, а най-нисък – в община Баните – 7.3%.

Към 31.12.2012 г. общият коефициент на възрастова зависимост за областта е 43.4%, т.е. на 100 лица във възрастовата група от 15 до 64 навършени години се падат 43 лица от населението под 15 и на 65 и повече навършени години. Най-неблагоприятно е съотношението в общините Баните (56.3%) и Чепеларе (51.8%). А общините, в които това съотношение е сравнително по-благоприятно са Доспат – 37.3%, Златоград (39.6%) и Мадан (39.7%). Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 38.9 години през 2001 г. нараства на 43.8 години през 2011 г. и достига 44.3 години в края на 2012 година. За мъжете средната възраст е 42.4 години, а за жените – 46.1. В градовете средната възраст на населението е 42.3 години, а в селата – 46.7 години.

Тенденцията на остаряване на населението довежда до промени в неговата възрастова структура и разпределението му под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени в определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. За 2012 г. тези граници са до навършването на 60 години и четири месеца за жените и 63 години и четири месеца за мъжете. Населението в трудоспособна възраст към края на 2012 г. е 75 996 души или 64.0% от цялото население, като в сравнение с предходната година намалява с 1 202 души. Населението под трудоспособна възраст в края на 2012 г. е 14 662 души или с 348 души по-малко. Относителният му дял е 12.3%, при 12.5% за 2011 г. Населението над трудоспособна възраст намалява със 128 души и към 31.12.2012 г. е 28 120 души или 23.7%.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2012 г. това съотношение е 54. Най-благоприятно е това съотношение в общините Доспат (72) и Рудозем (71). Най-нисък е този показател в общините Баните – 30 и Чепеларе – 47. Към 31.12.2012 г. в областта има десет столетници. Средната продължителност на предстоящия живот на населението на област Смолян през периода 2010 – 2012 г. е 74.99 години, 77.91 години за жените и 71.57 – за мъжете. За страната съответните стойности са 74.02, 77.55 и 70.62.

Общо за страната коефициентът на раждаемост (брой живородени деца на 1 000 души от средногодишното население) е 9.5 на хиляда. Област Смолян е с най-ниска раждаемост сред всички области – 6.6‰. През 2012 г. в областта са регистрирани 788 родени деца – 784 (99.5%) живородени и 4 мъртвородени. 26 от живородените деца са близнаци – 15 момчета и 11 момичета, през 2011 г. са били 28. В сравнение с предходната година броят на регистрираните живородени деца е намалял с 4 (0.5%). Броят на живородените момчета в областта (406) е с 28 по-голям от този на живородените момичета (378), или на 100 момчета се падат 93 момичета. В предходната година – на 100 момчета са съответствали 100 момичета. По-младата възрастова структура на населението в градовете и относително по-големият брой родилни контингенти определят и по-високата раждаемост в тях – на 1 000 души от градското население се падат 7.2 живородени деца, а на 1 000 души от населението в селата – 5.8 живородени деца. През 2011 г. тези коефициенти са били съответно – 7.1‰ и 5.8‰. Намаляването на раждаемостта се дължи главно на намаляването на жените във фертилна възраст и тяхната понижена плодовитост. През 2012 г. броят на жените във фертилна възраст (15 ‑ 49 години) е 25 159, а през 2011 г. – 26 081.

Тоталният коефициент на плодовитост, показващ средния брой деца, които е родила една жена през целия си детероден период, за областта е 1.16 деца на една жена. Това е стойност, много по-ниска от теоретично необходимия минимум за осигуряване на простото възпроизводство на поколенията – 2.1 живородени деца от една жена.

През 2012 г. средната възраст на майката при раждане на дете в областта е 27.9 години, а на първо дете – 26.3 години. Във възрастовата група на жените 20 – 24 години са родени 38.0% (161) от първородните деца, а в групата 25 – 29 години – 37.0% (157). Относителният дял на извънбрачните деца през 2012 г. е 60.1% от всички живородени деца. За сравнение относителният им дял през 2002 г. е 46.0%, а през 2007 г. – 54.9%. Относителния дял на живородените деца в семейства с брак намалява от 54.0% през 2002 г. на 45.1% през 2007 г. и достига 39.9% през 2012 г.

Най-висока е раждаемостта в общините: Доспат – 7.6 на хиляда, Смолян – 7.3 на хиляда и Златоград – 6.4 на хиляда. В общините Мадан, Неделино и Рудозем раждаемостта е 6.3 на хиляда. С най-ниска раждаемост са общините Борино – 4.5 на хиляда, Баните – 4.6 на хиляда и Чепеларе – 5.6 на хиляда. Най-висока е била раждаемостта през 1992 год. – 10.9‰. Коефициентът на раждаемост през 2001 год. е бил 6.8 ‰, през 2003 –  6.9 ‰ и през 2011 год. достига минималната си стойност – 6.5 ‰.

През 2012 год. в област Смолян са умрели 1 586 души или 13.3 на хиляда. В сравнение с предходната година, броят на умрелите е увеличен с 21 или с 1.3%. 1521 души са починали от заболявания и 65 души – от травми, отравяния и други последици от въздействие на външни причини. Коефициентът на смъртност е брой умрели лица на 1 000 души от средногодишното население. Смъртността в градовете е 10.9 на хиляда, а в селата – 16.1 на хиляда. Най-висока е смъртността в общините: Баните – 19.2 на хиляда, Чепеларе – 14.9 на хиляда, Девин – 13.8 на хиляда, Неделино – 13.7 на хиляда и Смолян  – 13.6 на хиляда, а най-ниска – в общините: Мадан – 10.6 на хиляда и Борино – 10.9 на хиляда.

Коефициентът на детска смъртност (брой умрели деца на възраст до 1 година на 1 000 живородени деца) е 2.6 на хиляда живородени деца, който е с 6.3‰ по-нисък от този през 2011 година. Коефициентът на детска смъртност в градовете е 4.2‰, а в селата 0.0‰. Абсолютната стойност на естествения прираст е минус 802 души. В сравнение с предходната година отрицателният прираст е увеличен с 25 души. Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст (изчислява се в промили като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година) е минус 6.7 на хиляда. Предишната година той е бил минус 6.4 на хиляда, или нараства в абсолютна стойност с 0.3 на хиляда. Коефициентът на естествен прираст продължава да е с много голяма отрицателна стойност в селата – минус 10.3 на хиляда, докато в градовете е минус 3.7 на хиляда.

През миналата годината в област Смолян са сключени 255 юридически брака, които са с 45 повече от предходната година. От тях 54.5% (139) са сключени от населението в градовете, а 116 в селата. За страната като цяло, броят на сключените бракове намалява. Броят на регистрираните разводи е 71 и е с 24 по-малък от този през 2011 г. 80.3% (57) от тях са били в градовете. В селата бракоразводите са 14. Тук пак имаме обратна тенденция на тази за страната.

Най-много бракове са прекратени по взаимно съгласие (66.2%), следвани от тези поради фактическа раздяла (16.9%), несходство в характерите (15.5%) и неполагане на грижи за семейството (1.4%).

През 2012 г. изселените от област Смолян са 1 829, от които 95 в чужбина и 1 734 в рамките на страната. От тях 439 сменят местоживеенето си в рамките на областта. По-голям е броят на изселените жени (981) в сравнение с този на мъжете (848). Изселват се предимно несемейни – 1115 души ( 61.0%), 494 души (27.0%) са семейни и сред останалите 220 души (12.0%) са овдовели, разведени или такива, с непоказано семейно положение. С цел образование са изселени 296 души (16.2%) от общия брой на изселените, постоянна работа – 144 (7.9%), за временна работа – 55 (3.0%), за да отидат при родителите си – 202 (11.0%).

Най-много изселени има във възрастовата група от 15 до 25 години. С увеличение на възрастта намалява броя на изселените.

От изселените от областта в рамките на страната 61.0% (1058) са заселени в областите на Южен централен район. (От тях 439 са заселени в населени места на областта и 428 в населени места на Пловдивска област.). 31.7% са заселени в областите на Югозопаден район, 2.9% в Югоизточен, 2.3% в Североизточен, 1.6% в Северен централен и 0.5% в Северозападен.

Заселените в областта са 953, като и тук жените са повече – 526, а мъжете са 427. Половината от заселените са несемейни, 32,5% са семейни и 17% са овдовели и разведени. Най-много са заселените лица от възрастовата група 20-30 години. С увеличение на възрастта намалява броя на заселените. 891 души идват от населените места в страната и 62 от чужбина. От областите на Южен централен район са заселени – 77.3%, от Югозопаден район – 14.4%, от Югоизточен и Северен централен по 2.8%, от Североизточен  1.8% и от Северозападен район – 0.9%. В резултат на отрицателния механичен прираст населението на област Смолян намалява с 7.3 на хиляда. С най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателен механичен прираст са общините Баните (17.0‰) и Неделино (16.1‰), а с най-малко Чепеларе (3.6‰) и Смолян (4.1‰).

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009