Административен съд отмени Наредба за общински жилища в Смолян

петък, 15 март 2019 г.

Смолянският административен съд отмени по протест на Окръжна прокуратура – Смолян, Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост в община Смолян, приета с решение № 203 по протокол № 18/25.02.2005г. на Общински съвет – Смолян, изменена и допълнена с решение № 444 по протокол № 34/28.06.2006 г., решение № 318 по протокол № 20/27.07.2009 г., решение № 378 по протокол № 25/21.01.2010 г., решение № 607 по протокол № 40/21.02.2011 г., решение № 707 по протокол № 45/23.06.2011 г., решение № 839 по протокол № 43/27.02.2014 г. и решение № 201 по протокол № 13/15.06.2016 г. на Общински съвет-Смолян.

В мотивите си съдът приема, че при приемането на оспорената наредба, не е изпълнено императивното изискване залегнало в разпоредбата на чл.2а от ЗНА, която е била в сила по време на приемане на наредбата. Съгласно действалата към момента на приемане на наредбата разпоредба на чл.2а от Закона за нормативните актове, в редакцията от ДВ бр.55/2003 г., лицата за които възникват задължения или ограничения по силата на нов нормативен акт, се уведомяват преди неговото приемане. Непубликуването на проекта за подзаконов нормативен акт, каквато е оспорената наредба е съществено процедурно нарушение, което води до незаконосъобразност на целия подзаконов нормативен акт.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, съобщи Веселка Георгиева, съдебен секретар и връзки с обществеността.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009